VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ


 

Cílem tohoto dlouhodobého projektu, který probíhá za úzké spolupráce s neziskovou organizací Post Bellum v rámci jejich stěžejního projektu Paměť národa, je objevit pamětníky se zajímavými osobními životními vzpomínkami a pokusit se dokreslit životními osudy “obyčejných” lidí významné historické události.

 

V případě úspěchu bychom rádi navázali mezigenerační dialog mezi těmito pamětníky a žáky naší školy - zejména z důvodu využití formy samostatného historického poznání a metody orální historie (záznam, analýza a interpretace ústních svědectví) pro přiblížení našim žákům zlomových událostí československých dějin a k jejich lepšímu porozumění, ale i pro přenos určitých životních zkušeností z generace na generaci - t.j. ukázat mladé generaci na příbězích a osudech lidí i přirozený pozitivní vzor (ve smyslu zvládnutí nelehkých životních situací apod). Vyprávění pamětníků současně nabízí našim žákům širší názorovou škálu (subjektivní hodnocení situace, vykreslení vlastních pocitů), kterou v učebnicích většinou nenajdou a která jim může napomoci zrekonstruovat dosti plastický obraz historické události, ale v neposlední řadě nám dává příležitost rozvíjet u našich žáků kritické myšlení, což je jedna z klíčových kompetencí – v dnešní záplavě názorů a informací dovoluje tyto informace analyzovat, vyhodnocovat a následně vysvětlovat.

 

Následné implantování  tohoto projektu do výuky vytváří pro naši školu také ideální příležitost pro rozvoj mezipředmětových vztahů a naplňování cílů průřezových témat, jak nám to ukládá Rámcový vzdělávací program MŠMT ČR -  žákům umožňuje propojovat a prohlubovatí jejich znalosti z historie (příprava otázek, analýza a interpretace rozhovoru) se znalostmi a dovednostmi z českého jazyka (formulace otázek, vedení rozhovoru, přepis a korektura textu), základy psychologie (vedení rozhovoru, umění naslouchat) a nezbytným využitím výpočetní techniky (nahrávání, technické zpracování a uložení rozhovoru, práce s textovým editorem apod).

 

11.listopadu 2017

 

Soňa Alfieri

 

POST BELLUM:

projekt PAMĚŤ NÁRODA: