Hleďme si své mateřštiny!

 

Mateřský jazyk je součástí identity každého národa. Každý jazyk je výjimečnou pokladnicí vědění. Jazyk odráží znalosti národa, v jazyce se odrážejí dějiny národa, jazykem se předávají tradice i zkušenosti.

 

Jazyk je geniální výtvor, pomocí něj vyjadřujeme své myšlenky a pocity, je prostředkem předávajícím novým generacím univerzální hodnoty, posiluje soudržnost společnosti. Mateřský jazyk je součástí nehmotného dědictví a základním komponentem kulturní identity každého člověka.

 

Mateřský jazyk bychom si proto měli chránit!

 

Po celém světě se mluví přibližně 7 tisíci jazyky, přičemž některé z nich neexistují v písemné podobě. Každý z těchto 7 tisíc jazyků je pro určitou skupinu lidí jazykem mateřským i proto byl vyhlášen Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento den nám připomíná význam jazyka, primárně toho mateřského a jeho rozmanitost. Jedním z důvodů, proč UNESCO vyhlásilo tento mezinárodní den je skutečnost, že mnoha jazykům hrozí zánik (jedná se primárně o jazyky používáné jen malou skupinou lidí - v celosvětovém měřítku). Věděli jste, že pouze necelá jedna čtvrtina jazyků se učí ve školách, je používána na internetu nebo ve sdělovacích prostředcích? I proto některým jazykům hrozí zánik během několika desítek let, mluví se až o polovině všech jazyků!

 

 

 

Proč byl za svátek vybrán právě 21. únor?

UNESCO v roce 1999 (17.11.1999) vyhlásilo Mezinárodní den mateřského jazyka  na žádost bangladéšské vlády. Tomuto aktu předcházel jeden velmi vážný incident - v roce 1952 byli v Bangladéši usmrceni čtyři studenti pákistánskou policií (Bangladéš byl tehdy součástí Pákistánu) , kteří demonstrovali za zachování bengálského národního jazyka (bangla) a jeho uznání jazykem úředním. Tato událost vedla k uznání bengálštiny, později se bengálština stala oficiálním národním jazykem.

Hnutí za bengálský jazyk bylo sice brutálně potlačeno, bengálština přesto zůstala 5.-6. nejpoužívanějším jazykem světa, dnes jí mluví na 230 milionů lidí a jazyk bangla je oficiálním státním jazykem Bangladéše.

V roce 2007 byl tento svátek uznán i Valnou hromadou OSN, která v souvislosti s tímto aktem  vyhlásila rok 2008 jako Mezinárodním rokem jazyků.

 

 

 

 

 

 

Prostřednictvím Generálního konzulátu Bangladéše jsme se dozvěděli, že o dětech České školy Milán psal dokonce bangladéšský tisk! Respektive o jejich účasti na oslavách Mezinárodního dne mateřského jazyka v Miláně. České děti byly velice chválené a to nejen za vlastní vystoupení (recitovaly krásně!), ale i za skvělé chování (před vlastním kulturním programem byla dlouhá a pro děti přirozeně nepříliš záživná oficiální část z institucionálních zdravic a projevů a to v různých jazycích, přesto seděly, ani nedutaly a se soustředěním jim věnovaly pozornost!). Takže skvělá reprezentace nejen České školy Milán, ale i České Republiky jako takové!!

 

Česká škola Milán dostala nabídky od dalších zájemců o naše vystoupení.

 

Zde si můžete prohlédnout články z bangladéšského tisku, které o vystoupení ČŠM na Mezinárodním dni mateřského jazyka v Miláné 2017 píší ...

recitované básničky:

Práce dětí nespočívala pouze v naučení se básničky nazpaměť!

Děti pracovaly s poezií, snažely se o porozumění, pochopení smyslu a básnického sdělení, šlo jim o to zaujmout k básni osobní stanovisko.

Samozřejmě také nacvičovaly recitaci, práci s hlasem, výrazem, rytmem.

Nakonec - z důvodu recitace v češtině před vícejazyčným, nikoliv však česky mluvícím publikem, svoji básničku ilustrovaly, aby bylo všem okamžitě jasné, o čem  báseň hovoří.

 

"Dopustíme-li nedbalostí svou, aby někdy jazyk náš vyhlazen byl, nebude jináč, než že tím, což jsme, národem českým, býti přestaneme a časem v národ docela jiný a cizí se proměníme."

 

(Václav Matěj Kramerius)

 

 

 

"V jazyku je naše národnost."  

 

(Josef Jungmann)

 

 

 

“Řeč je sama duše a kultura národa. Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalovat i jazyk; neboť je živý a vyvíjí se s námi všemi, stále nesen výškou duševního napětí národního.”

 

(Karel Čapek)

 

 

 

“Přejeme si, aby každému národu jeho vlastním jazykem bylo vykládáno.”

 

(Jan Ámos Komenský)

 

 

 

“Žádný jazyk na světě snad neměl tolik odpůrcův, nezkusil tolik nezasloužených ublížení a pronásledování, nezápasil s tolikerými nebezpečnými překážkami, úšklebky a rouháním, neztratil tolik drahých pokladův, knih a spisův, hned v hltavém plameni, hned v podzemních skrýších a jeskyních, jako náš tento, a přece naposledy všecko šťastně přežil, nad nenávistí zvítězil a hloupost zahanbil.”

 

(Ján Kollár)

 

 

 

“Národ, jenž nemá vědomí důležitosti přirozeného jazyka pro vyšší svůj duchovní život, sám jej zavrhuje a jeho se zříká, páchá na sobě samovraždu a přerušuje tím věčné zákony Boží.”

 

(Pavel Josef Šafařík)

 Dnešek, t.j. 21.únor, je Mezinárodním dnem mateřského jazyka.

Česká škola Milán se zúčastní jeho oslav a při této příležitosti zástupci žáků naší školy předvedou recitační  pásmo básní známých dětských autorů poezie. Děti se na oslavy pilně přiravovaly a odvedly opravdu kus dobré práce.

Držte nám pěsti, ať se nám reprezentace České školy a také České republiky povede podle našich představ!

21.2.217

(Soňa Alfieri)