ZÁPIS Z VH A VOLEB NA ROK 2024


ZÁPIS Z VH A VOLEB NA 2023 / VERBALE DELL'AG E ELEZIONI PER IL 2023


ZÁPIS Z VH A VOLEB NA 2022 / VERBALE DELL'AG E ELEZIONI PER IL 2022


SVOLÁNÍ VH / CONVOCAZIONE AG

Valná hromada s jediným bodem programu - volby předsedy a členů Rady na rok 2022 se uskuteční online ve dnech 29. a 30. prosince 2021. Členům Spolku je v této věci zasílán email s dalšími informacemi. 

29. prosince 2021

L'Assemblea generale con l'unico punto dell'ordine del giorno elezioni del Presidente e del Consiglio per il 2022 si tiene online nei giorni 29. e 30 dicembre 2021. Ai membri dell'Associazione viene spedita a tale proposito una mail con delle informazioni dettagliate. 

29 dicembre 2021


ZÁPIS Z VH A VOLEB NA 2021 / VERBALE DELL'AG E ELEZIONI PER IL 2021

Ve volbách na rok 2021, které proběhly elektronicky ve dnech 28. až 30. prosince 2020, bylo schváleno složení Rady SKPČR ve zde uvedeném složení. 

 

Nelle elezioni per il 2021, tenutesi elettronicamente nei giorni 28 - 29 e 30 dicembre 2020 è stata approvato il Consiglio dell'Associazione candidature qui presentato. 

 

V Miláně dne 31. prosince 2020 / Milano, lì 31 dicembre 2020


 

ZÁPIS Z VOLEB RADY SPOLKU KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY V MILÁNĚ

VERBALE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA A MILANO

 

V souladu se Statutem Spolku krajanů a přátel České republiky v Miláně se dne 31.3.2019 ve společenském sále ve via Giovanni della Casa 19 v Miláně konala Valná hromada členů Spolku, během které proběhly volby členů Rady Spolku. 

Byla předložena tato kandidátní listina s uvedenými kandidáty: 

 

A norma dello Statuto dell'Associazione dei connazionali e degli amici della Repubblica Ceca si è tenuta il giorno 31 marzo 2019 l'Assemblea generale ordinaria dei soci presso la sala parrocchiale in via San Giovanni della Casa 19 a Milano durante la quale si è svolta l'elezione dei membri del Consiglio dell'Associazione.

E´stata presentata la seguente lista elettorale con i seguenti candidati:

 

Jméno kandidáta / Candidato

Funkce / Ruolo

Jana Schulzová

Předseda / Presidente

Lenka Zahálková

Místopředseda / Vice presidente

Lucie Bubníková

Sekretariát / Segretario

Gabriela Politi

Pokladník / Cassiere

Daniela Uboldi

Jazyková sekce / Sezione linguistica

Olga Votavová

Náboženská sekce / Sezione religiosa

Vladimír Hrubý

Sportovní-turistická sekce / Sezione sportiva e turistica

Alžběta Cattaneo

Vědecká sekce / Sezione scientifica

Hana Crotti Křenková

Kulturní-vydavatelská sekce / Sezione culturale ed editoriale

Petra Rohrich Kaspar

Ekonomická-správní sekce / Sezione economica e giuridica

 

Rada Spolku navržena na kandidátní listině skládající se z 10 uvedených kandidátům,byla schválena 28 hlasy pro. 

Consiglio dell´Associazione proposto sulla lista elettorale, composto da 10 candidati elencati, è stato approvato con 28 voti a favore. 

V Miláně 31.3.2019

Milano lì 31/3/2019


 

VERBALE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA A MILANO

 

 

 

 

A norma di Statuto dell'Associazione dei connazionali e degli amici della Repubblica Ceca si è tenuta il giorno 6 giugno 2018 l'Assemblea generale ordinaria dei soci presso la sede dell'Associazione in via G.B.Morgagni 20, Milano, durante la quale si è svolta l'elezione dei membri del Consiglio dell'Associazione.

E´stata presentata la seguente lista elettorale con i seguenti candidati:

 

 

 

Candidato

Ruolo

Jana Schulzová

Presidente

Lenka Zahálková

Vice presidente

Olga Votavová

Segretario

Gabriela Politi

Cassiere

Daniela Uboldi

Sezione linguistica

Alžběta Cattaneo

Sezione religiosa

Vladimír Hrubý

Sezione sportiva e turistica

Eva Humeňanská

Sezione scientifica

Hana Crotti Křenková

Sezione culturale ed editoriale

Jitka Hladíková

Sezione economica e giuridica

 

 

 

Il Consiglio dell´Associazione proposto sulla lista elettorale, composto da 10 candidati elencati, è stato approvato con 17 voti a favore e 2 voti contrari dei 19 soci con il diritto di votare.

 

 

 

Milano lì 2/6/2018


 

 

ZÁPIS Z VOLEB VÝBORU SKPČR MILÁNO

2.12.2017

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

VERBALE DELLE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA

Dle stanov SKPČR byla dne 2.12.2017 v prostorách Casa della Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe, via M.T. Cicerone 8, 20162 Milano, svolána valná hromada členů spolku. Při této příležitosti proběhly volby výboru SKPČR na rok 2018.

 

Všech deset navrhovaných kandidátů bylo zvoleno většinou hlasů a výbor SKPČR bude v roce 2018 pracovat v následujícím složení:

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A norma di Statuto della Associazione dei connazionali e degli amici della Rep. Ceca il giorno 2 dicembre 2017, presso Casa della Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe, via M.T. Cicerone 8, 20162 Milano si è svolta l’Assemblea ordinaria dei soci, durante le quale si sono svolte le elezioni del comitato per l’anno esecutivo 2018.

 

Tutti i dieci candidati proposti sono stati eletti con la maggioranza dei voti.

 

Il comitato dell’Associazione sarà nell’anno 2018 composto da seguenti membri:

  

VOLBY DO VÝBORU SPOLKU KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY 

 

Dle stanov SKPČR byla dne 27.11.2016 v prostorách Casa  della Congregazione delle

 

Figlie di S. Giuseppe, via M.T. Cicerone 8, 20162 Milano, svolána valná hromada členů spolku. Při této příležitosti proběhly volby výboru SKPČR na rok 2017.

 

 Všech jedenáct  navrhovaných kandidátů bylo zvoleno většinou hlasů a výbor SKPČR bude v roce 2017 pracovat v následujícím složení:

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELLA ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA

 

A norma di Statuto della Associazione dei connazionali e degli amici della Rep. Ceca  il giorno 27 novembre 2016, presso Casa  della Congregazione delle Figlie di S. Giuseppe, via M.T. Cicerone 8, 20162 Milano si è svolta  l’Assemblea ordinaria dei soci, durante le quale si sono svolte le elezioni del comitato.

 

 Tutti gli undici candidati proposti sono stati eletti con la maggioranza dei voti.

 

Il comitato della Associazione sarà nell’anno 2017 composto da seguenti membri:

 

 

FUNKCE/FUNZIONE

JMÉNO/NOME

předseda /presidente

Soňa Alfieri

místopředseda /vicepresidente

Jana Schulzová

hospodářka/ segretaria

Jana Svobodová

styk s veřejností/ pubbliche relazioni

Ivana Třosková

SEKCE

 

 ekonomicko právní

 Pavla Kučerová Paolella

economico-giuridica

 

vědecká

Lenka Zahálková

scientifica

 

jazyková

Ivana Bilošová

linguistica

 

kulturní

Hana Křenková

culturale

 

sportovní a turistická

Olga Votavová, Pavla Temešinková

sportiva e turistica

 

náboženská

Gabriela Bartáková Politi

religiosa

 

 


  

SPOLEK KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY (SKPČR) byl založen 6.5.1994 v Milánu s cílem sdružovat krajany a přátele České republiky, kteří trvale či přechodně žijí v Lombardii.

Hlavním posláním SKPČR je, v souladu se stanovami, rozvoj činností směřujících ke vzájemnému poznávání české a italské reality, jeho činnost je převážně zaměřena na udržování a rozvíjení národního povědomí, kulturních a historickych tradic České republiky. V souladu s těmito cíly organizuje SKPČR pro své členy a přátele aktivity různého druhu (výstavy, koncerty, prezentace, apod.), často ve spolupráci s jinými organizacemi. V minulosti spolupracoval SKPČR např. s generálním konzulátem ČR a s dalšími konzuláty v Milánu, s Associazione degli Amici del Loggione del Teatro alla Scala (Spolek přátel divadla La Scala), s Arcibiskupstvím v Milánu, s Evropskou komisí, s ISPI, s Českým kulturním centrem v Římě a s ostatními krajanskými spolky.

SKPČR se věnuje také dětem, organizuje pro ně zábavná sportovní či výtvarná odpoledne, každoročně pořádá předvánoční setkání spojené s Mikulášskou besídkou.

Spolek je dobrovolným, nevýdělečným, samostatným a nepolitickým sdružením členů, nezávislým na politických stranách a naboženském vyznání.

SPOLEK KRAJANŮ A PŘÁTEL ČESKÉ REPUBLIKY je řízen předsedou a  výborem spolku.

 


  

 

L‘ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA è stata costituita a Milano il 6 maggio del 1994 con l’intento di unire i connazionali e gli amici della Repubblica Ceca che vivono in Lombardia.

Lo statuto dell’Associazione prevede che sia compito dell’Associazione, sviluppare “le attività dirette alla conoscenza reciproca della realtà ceca e italiana”. L’obiettivo principale è di diffondere e mantenere la conoscenza storico-culturale della Repubblica Ceca attraverso l’organizzazione, per soci e amici, d’iniziative di vario genere: mostre, concerti, presentazioni etc, spesso in collaborazione con altre organizzazioni. In passato, l’Associazione ha collaborato con il Consolato Generale della Repubblica Ceca e altri consolati a Milano, gli Amici del Loggione del Teatro alla Scala, l’Arcidiocesi di Milano, la Commissione Europea, l’ISPI, il Centro di Cultura a Roma, nonché con altre associazioni di paesi dell’EU.

L’Associazione raduna i bambini per pomeriggi sportivi, incontri di disegno e ogni anno, prima di Natale, organizza la tradizionale festa di San Nicola.

L’Associazione è un’unione volontaria, non ha scopo di lucro, è autonoma, apolitica, e non religiosa. L’Associazione è diretta da un Presidente insieme al Consiglio dell’Associazione.

 

 

 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELLA ASSOCIAZIONE DEI CONNAZIONALI E DEGLI AMICI DELLA REPUBBLICA CECA

 

 

 

Dle stanov SKPČR byla dne 28.11.2015 v prostorách Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo, piazza S. Geronimo 15, Milano svolána valná hromada členů spolku. Při této příležitosti proběhly volby výboru SKPČR na rok 2016.

 

 

 

Všech deset navrhovaných kandidátů bylo zvoleno většinou hlasů a výbor SKPČR bude v roce 2016 pracovat v následujícím složení:

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

A norma di Statuto della Associazione dei connazionali e degli amici della Rep. Ceca  il giorno 28 novembre 2015, presso la Parrocchia Ss. Nereo e Achilleo, p.zza S. Geronimo 15, Milano., si è svolta  l’Assemblea ordinaria dei soci, durante le quale si sono svolte le elezioni del comitato.

 

 

 

Tutti i dieci candidati proposti sono stati eletti con la maggioranza dei voti.

 

Il comitato della Associazione sarà nell’anno 2015 composto da seguenti membri:

 

 

FUNKCE/FUNZIONE

JMÉNO/NOME

předseda /presidente

Simona KUBIKOVÁ

místopředseda /vicepresidente

Soňa ALFIERI

hospodářka/ segretaria

Alžběta VOROŠOVÁ

styk s veřejností/ pubbliche relazioni

Pavla SUCHÁNKOVÁ

 

 

sekce:

ekonom.-právní

Pavla KUČEROVÁ PAOLELLA

economico-giuridica

 

vědecká

Gabriela BARTÁKOVÁ POLITI

scientifica

 

jazyková

Ivana BILOŠOVÁ

linguistica

 

kulturní

Hana KŘENKOVÁ 

culturale

 

sportovní a turistická

Ivana TŘOSKOVÁ

sportiva e turistica

 

náboženská

Jana SCHULZOVÁ

religiosa