ŠKOLNÍ ROK 2023/24

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24 - INIZIO SOLENNE DELL'ANNO SCOLASTICO 2023/24


Download
Přihláška děti - Česká škola Milán 2023/ 2024 _ Domanda d'Iscrizione Bambini Scuola Ceca di Milano 2023 / 2024
Přihláška ČŠM děti - Iscrizione SCM bamb
Documento Adobe Acrobat 264.4 KB
Download
Přihláška dospělí - Česká škola Milán 2023/ 2024 _ Domanda d'Iscrizione Adulti Scuola Ceca di Milano 2023 / 2024
ČŠM přihláška DOSPĚLÍ SCM iscrizione ADU
Documento Adobe Acrobat 291.8 KB

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23 - INIZIO SOLENNE DELL'ANNO SCOLASTICO 2022/23
DŮLEŽITÉ DOKUMENTY PRO ŠK.ROK 2021/22 - DOCUMENTI IMPORTANTI PER L'A.S. 2021/22

Download
ŠKOLNÍ COVID ŘÁD REGOLAMENTO COVID IX 21
ŠKOLNÍ COVID ŘÁD REGOLAMENTO COVID IX_21
Documento Adobe Acrobat 397.4 KB
Download
PROHLÁŠENÍ 21_22 AUTODICHIARAZIONE
OD 25_9_21 DAL 25_9_21
PROHLÁŠENÍ 21_22 AUTODICHIARAZIONE 21_22
Documento Adobe Acrobat 328.4 KB

VÝUKA VE ŠK. ROCE 2021/22 - I CORSI DELL'A. S. 2021/22


ZAHÁJENÍ ŠK. R. 2021/22 - INIZIO A.S. 2021/22

POZOR, ZMĚNA MÍSTA! 

ATTENZIONE, CAMBIO LUOGO! 


EL. ZÁPIS PRO ŠK. ROK 21/22 - ISCRIZIONE EL. PER L´A.S. 21/22

KONCEPCE ČESKÉ ŠKOLY MILÁN 2021/22 

 

Česká škola Milán a její výuka se vyvíjela během let. Od nepravidelného setkávání dětí a rodičů na konzulátu, po tři souběžné třídy až po výuku ve dvou navazujících blocích, kdy jsme učili nejmenší, předškolní, několik školních, dospěláky, družinu a logopedii v roce 2019/20.

 

Rok 2020 a školní rok 2020/21 byly nemile ovlivněny - stejně jako celý mimoškolní život - covidem: nebyla družina, která se stala nejoblíbenější částí ČŠM a často i hlavní motivací, zejména pro starší žáky, nebyla ani třída nejmenších a ani hudební kroužek a ani logopedie v přítomnosti. 

 

Pokud by od září 2021 svitla naděje na obnovení družiny, naši milovaní družináři by se do ní s chutí pustili znovu :-) Otazník visí také okolo třídy nejmenších, kteří k sobě v naprosté většině případů potřebují. Pokud by se situace od září 2021 nevrátila zcela do předcovidové, mohli bychom zvážit třídu nejmenších v omezeném množství dětí, třeba bez rodičů. 

 

K určité změně však bude muset dojít i v předškolácích a ve školních třídách. Pro děti, které český jazyk nepoužívají, a to ani pasivně ke komunikaci (a to my poznáme), které česky nedokáží reagovat v nejběžnějších a věku přiměřených situacích, českým pokynům učitele nerozumí (otevři si sešit, knihu…) a vyučující je nucen překládat i ty nejjednodušší věty a slova, budeme otevírat třídu zaměřenou na konverzaci a rozvoj slovní zásoby. Taková třída by byla přizpůsobenější jejich potřebám a úrovni znalosti českého jazyka a probíhala by hravou formou. Děti, které věkem odpovídají školním třídám, ale nerozumí základním pokynům, jen s obtížemi udrží krok ve výuce koncipované podle Rámcového vzdělávacího programu a třídních výukových plánů, s ohledem na dosažení předpokládaných výstupů na konci roku.

 

Jako každý rok jsme pro vás připravili online google formulář, který představuje první krok zápisu do ČŠM na rok 2021/22 (viz také níže). Nově se vás ptáme například, zda se o zařazení dítěte budete chtít poradit s učitelem, detailněji bychom potřebovali znát úroveň znalosti ČJ. 

 

Prosíme o zaslání vyplněného elektronického google formuláře do 15. června, abychom mohli podstatnou část učebnic objednat a dopravit do Milána již před prázdninami. 

 

* * * 

CONCETTO DELLA SCUOLA CECA MILANO 2021/22

 

La Scuola Ceca di Milano e il suo modo di insegnare si sono evoluti nel corso degli anni. Dagli incontri occasionali di bambini e genitori al consolato, a tre classi simultanee, fino all'insegnamento in due blocchi consecutivi, dove ci dedicavamo ai più piccoli, ai bambini di età prescolare, alle diverse classi delle elementari e medie, agli adulti, družina e logopedia nell'a.s. 19/20.

 

Il 2020 e l'anno scolastico 2020/21 sono stati scossi - così come l'intera vita extracurriculare - dal covid: non c'era družina, che era diventata la parte più adorata della SCM e la motivazione spesso principale soprattutto per gli alunni più grandi, non abbiamo potuto aprire la classe dei più piccoli, né le lezioni musicali di flauto né la logopedia in presenza. 

 

Se, da settembre 2021, dovesse nascere la speranza di riaprire la družina, i nostri amati educatori sarebbero felici di buttarsi in gioco di nuovo :-) Un punto interrogativo pende anche intorno alla classe dei più piccoli, che nella maggioranza dei casi hanno bisogno di essere accompagnati dal genitore. Se la situazione non tornasse completamente alla pre-crisi, potremmo considerare la classe dei più piccoli in un numero limitato di bambini, forse senza genitori. 

 

Tuttavia, alcuni cambiamenti dovranno avvenire anche nelle classi dei bambini in età prescolare e nelle classi scolastiche. Per i bambini che non usano la lingua ceca, neanche minimamente per comunicare (e noi quello lo capiamo subito), che non riescono a reagire in ceco nemmeno nelle situazioni più comuni e appropriate per l'età, non capiscono le istruzioni in ceco date dell'insegnante (apri un quaderno, libro ...) e l'insegnante è costretto a tradurre tutto tutto anche le frasi e le parole più semplici, apriremo una classe dedicata allo sviluppo della conversazione e del vocabolario. Tale classe sarebbe più adatta alle loro esigenze e al loro livello di conoscenza della lingua ceca e si svolgerebbe naturalmente in modo giocoso. I bambini che come età corrispondono alle classi scolastiche ma non comprendono abbastanza, difficilmente mantengono il passo nelle lezioni organizzate secondo il Quadro educativo dell'istruzione e i piani di insegnamento scolastici, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti alla fine dell'anno.

 

Come ogni anno, abbiamo preparato il modulo google online, che rappresenta il primo passo di iscrizione alla SCM per l'a.s. 2021/22 (vedi anche sotto). Vi chiediamo per la prima volta ad esempio, se desiderate consultare un insegnante sulla scelta della classe per il bambino, vorremmo conoscere in modo più dettagliato il livello di conoscenza della lingua ceca. 

 

Si prega di inviare un modulo google elettronico compilato entro il 15 giugno in modo da poter creare le classi e ordinare una parte sostanziale dei libri di testo e farli arrivare a Milano possibilmente prima delle vacanze estive.

 


DIDAKTICKÁ VYCHÁZKA DO AKVÁRIA

V sobotu 8. května 2021 jsme se po skončení výuky vydali na vycházku směrem do Acquario Civico Milano. Počasí nám naštěstí přálo. Poobědvali jsme v rodinných skupinkách v nedalekém parku Parco Sempione.

 

Od 14 hodin patřilo na půl hodiny akvárium jen nám! Prohlédli jsme si akvária se slanou i sladkou vodou, dozvěděli se něco o podvodním světě.

 

Po vlastní návštěvě dostal každý dětský účastník soubor pracovních listů (podle věkové kategorie) a ještě materiál pro kouzelné tvoření na doma.

 

Společně strávený čas jsme vyplnili skládačkami origami lodiček, rybiček a krabů a hrami. 


SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021 - INIZIO SOLENNE DELL´ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Školní rok 2020/2021 jsme v České škole Milán zahájili výstavou a workshopem Komenský v komiksu. Vzhledem k restriktivním opatřením za účelem omezení šíření covid-19 jsme volili menší formát akce, lépe uhlídatelný z hlediska zrdavotně-bezpečnostního. 

 

Zahájení školního roku dne 27/9/2020 - výstavy a workshopu - se zúčastnilo 9 dětí členů krajanského spolku. Workshop měla vést spisovatelka a autorka komiksu paní Klára Smolíková, ale bohužel se její cesta do Milána kvůli zhoršující se situaci (zejména v ČR) neuskutečnila. Paní Smolíková poslala dětem alespoň video zdravici.

 

Workshop vedla dlouholetá členka Spolku a Rady, odpovědná za kulturní sekci, historička umění paní Hana Crotti Křenková. Děti si se zájmem prohlédly a přečetly panely, pracovaly s pracovními listy, dozvěděly se něco o komiksu jako takovém. Akce trvala asi 2 hodiny. 

 

Panely výstavy jsou ve formátu A3 a my doufáme, že je - po nové dohodě s NPMK J.A.K. - budeme moci brzy představit většímu počtu návštěvníků, i z řad italských přátel ČR. 


Milé děti, vážení rodiče, členové Spolku a příznivci České školy Milán. 

 

Než zahájíme sobotní výuku, rádi bychom pozvali děti - ve dvou věkových kategoriích: školáci a děti předškolního věku s nejmenšími - na slavnostní zahájení školního roku 2020/2021. Bude se konat 27. září 2020 odpoledne. 

 

Pro školní děti je připravena výstava Komenský v komiksu a workshop s autorkou výstavy a spisovatelkou paní Klárou Smolíkovou. 

Prosíme o přihlášení zájemců z řad školních dětí na email ceskaskolamilan@gmail.com, a to do 20.9. Následně vám pošleme podrobnosti k akci. 

 

Více o paní Kláře Smolíkové se dozvíte zde: www.klarasmolikova.cz, o výstavě zapůjčení Národním muzeem a knihovnou Jana Ámose Komenského pak https://www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/kratkodobe-vystavy. 

 

Ani předškoláci a nejmenší  nepřijdou zkrátka - na ně budou tentýž den čekat naši družináři a učitelé, aby společně navštívili Acquario Civico Milano a trochu si pohráli. Prosíme o přihlášení zájemců předškolního věku a z nejmenších rovněž do 20.9. Podrobné informace vám poté zašleme obratem.  

 

BUDEME SE PO DLOUHÉ DOBĚ TĚŠIT NA SHLEDÁNÍ S VAŠIMI DĚTMI A S VÁMI A NA ÚČAST NA VÝŠE UVEDENÝCH AKCÍCH. 

 

* * * 

Cari bambini, genitori, membri dell'Associazione e amici della Scuola Ceca di Milano, 

prima di iniziare le lezioni durante i nostri sabati scolastici, abbiamo preparato per il 27/9/2020 due eventi per due gruppi di bambini per iniziare solennemente il nuovo anno scolastico. 

 

Per gli scolari abbiamo preparato la mostra Komenský v komiksu che si terrà assieme al workshop con l'autrice della mostra e scrittrice Klára Smolíková. Chiediamo gentilmente di iscrivere i bambini entro il 20 settembre a ceskaskolamilan@gmail.com. 

 

Per sapere di più su Klára Smolíková visitate www.klarasmolikova.cz, per sapere di più sulla mostra concessa gentilmente da Národní muzeum a knihovna Jana Ámose Komenského: https://www.npmk.cz/muzeum/expozice-vystavy/kratkodobe-vystavy.

 

I prescolari e i bambini più piccoli andranno invece a vedere insieme ai nostri educatori e insegnanti l'Acquario Civico di Milano e giocheranno un po'. L'invito lo troverete in allegato. L'iscrizione sempre a ceskaskolamilan@gmail.com. 

 

NON VEDIAMO L'ORA DI RIVEDERE DOPO TANTO TEMPO I VOSTRI BAMBINI E VOI STESSI. 


HRAVÝ EKOPIKNIK 21.9.2019 - ECOPICNIC GIOCOSO 21/9/2019

Moc děkujeme všem za účast na hravém ekopikniku! Pirátovi a Olince,Danielce a Veronice, všem, kteří se aktivně zapojili, kteří něco přinesli pro ostatní, kteří se zúčastnili, ale i těm, kteří zpovzdálí sledovali a teprve se s námi seznamovali! Byl to moc krásný den (který samozřejmě neskončil úderem 14. hodiny :-)))

Hravý, sportovní, kreativní, ekologický, zpěvavý ... NÁŠ - VÁŠ ❤️

Děkujeme!

 

Grazie a voi per la partecipazione all´´´´ ecopicnic giocoso! Al Pirata e Olga, a Daniela e Veronika, a tutti per essersi messi in gioco, a coloro che hanno portato qualcosa per gli altri, a coloro che hanno partecipato, ma anche a coloro che ci guardavano e facevano la prima conoscenza! 

E´´  stata una bellissima giornata (ovviamente non era finita pe rle ore 14 :-))) 

Giocosa, sportiva, creativa, ecologica e canterina… NOSTRA - VOSTRA ❤️

Grazie! 


PRÁZDNINOVÁ (NEJEN) VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

 

Při oslavě Mezinárodního dne dětí a slavnostním ukončení školního roku České školy Milán čekalo malé i velké návštěvníky divadlo se scénkami ze Starých pověstí českých. Možná, že jsi spolu s ostatními dětmi hrál divadlo i ty? Nebo jsi seděl v první řadě a díval jsi se?

 

 

U českých pověstí se zdržíme i o prázdninách a každý z vás si může vybrat tu, která se mu nejvíc líbí. Tvým úkolem bude nakreslit nebo namalovat libovolnou technikou, na papír velikosti A4,  jeden ze čtyř námětů:

 

1) Příchod praotce Čecha

 

2) Krok a jeho dcery - Kazi, Teta a Libuše

 

3) Libuše a Přemysl Oráč

 

4) Dívčí válka – Ctirad a Šárka

  

Pro ty z vás, kteří tráví část prázdnin v České republice, máme několik tipů na výlet. A možná, že už hádáte správně, kam se můžete s rodiči nebo babičkou a dědečkem vypravit: je to hora Říp, vesnice Stadice nedaleko města Ústí nad Labem, nebo Vyšehrad v Praze.

 

 

Všechna místa jsou spojena s českými pověstmi o počátcích naší historie a na tebe kromě soutěžních otázek čeká ještě jeden úkol. Pozooor, vyletí ptáček! Já vím, to už se dneska neříká. Ale byly doby, a to celkem nedávné, kdy fotograf s fotoaparátem namířeným na pózující skupinku občas z legrace zvolal právě tuto větu. Fotíte-li rády, děti, udělejte pro nás na vašem výletě fotku. Nejlépe jednu až tři fotografie toho, co vás na výletě nejvíc zaujalo.

 

 

A) Pro výletníky na Říp:

 

Na hoře Říp dnes stojí zajímavá stavba, které se říká rotunda. Jak se rotunda jmenuje? Dokázal by jsi napsat, jak rotunda vypadá a proč se jí vlastně tak říká?

 

 

B) Pro výletníky do Stadic:

 

Právě do Stadic dovedl kůň kněžny Libuše posly, kteří měli přivést nového panovníka. Dnes je tu pomník Přemysla Oráče. Co je na pomníku umístěno a k čemu tento předmět sloužil?

 

 

C) Pro výletníky na pražský Vyšehrad:

 

Na Vyšehradě je velký park, kde také najdete sochu Libuše a Přemysla Oráče i sochu Ctirada a Šárky. Tyto sochy jsou už v parku sice dlouho, ale původně se nacházely na jiném místě. Prozradím jen, že to bylo také v Praze. Víš, kde byly sochy původně umístěny a jak se jmenuje jejich autor?

 

 

D) Nakonec tu máme ještě alternativu pro  ty z vás, kteří jste na nějakém vzdálenějším místě v České republice a do hlavního města, středních nebo severních Čech se vám nepodaří dostat. Je ve vašem okolí nějaké místo spojené s nejstaršími dějinami Slovanů a českými pověstmi? Jak se místo jmenuje a co se tam dnes nachází?

 

V příloze naleznete i mapku ČR, kam si své výlety můžete zakreslit. 

 

 

Naskenované obrázky (kategorie1) nebo/a fotografie s odpověďmi (kategorie 2) posílejte spolu s uvedením jména a věku do 31.8.2019 na adresu:

ceskaskolamilan@gmail.com

 

Originály obrázků a fotografie pak soutěžící donesou na první vyučovací hodinu šk. roku 2019/20, která se uskuteční 28.9.2019.

První až třetí místo dostane cenu!

 

Popusťte uzdu fantazii a užívejte léta!

Hana Crotti Křenková

 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

 

 

Milé žákyně a milí žáci České školy Milán, milí rodiče a krajané! 

 

 

Prázdniny končí, ale my nesmutníme, protože nás už za chvilku v České škole Milán čeká nový školní rok! Bude opět plný zábavy, dobrodružství i poučení! 

 

 

Nový rok slavnostně přivítáme v neděli 16. září 2018 sportovním dnem na Idroscalo pod vedením Piráta a Olinky! Začneme v 10.00 hodin. Po spoustě sportovních disciplín a soutěžních úkolů bude následovat oběd (jako na jiných akcích Spolku a ČŠM by bylo úžasné, kdyby každý z účastníků mohl přinést něco pro ostatní, k ochutnání … :-) a volná zábava. 

 

* * *

Kde přesně budeme? Z parkoviště u Idroscalo (přes silnici od Lunaparku) vstupte hlavní bránou, jděte rovně přes pogumovanou barevnou plochu, kde jezdí bruslaři a děti na kolech. Sejděte po schodech dolů na asfaltovou cestu, která krouží kolem vodní plochy Idroscalo, a vydejte se vpravo. Půjdete nejdřív kolem budovy sociálních zařízení, lezecké stěny, baru. Za vstupem do parčíku se skákacími hrady je část parku s prolézačkami. Vejděte dovnitř, vpravo budou zastřešené stoly a lavice. A to je naše základna! 


ANKETA ke školnímu roku 2018/2019


BILINGVNÍ VÝCHOVA V PRAXI

 

Čím dál tím více manželství je uzavíráno napříč národy, kulturami, jazyky a rodiče jsou pak postaveni před  rozhodnutí, v jakém jazyce budou vychovávat své dítě.

 

Česká škola Milán od svých počátků a v návaznosti na vlastní pedagogickou činnost poskytuje také podporu rodinám v problematikách spojených s bilingvismem, umožňuje setkávání rodičů pro vzájemnou výměnu zkušeností, organizuje setkávání s odborníky a pořádá odborné semináře (bilingvismus, grafomotorika, logopedie).

 

Ale stejně tak důležitá je i snaha  ČŠM o šíření povědomí a informovanosti rodičů o možnostech bilingvní výchovy. Jedno z nejdůležitějších rozhodnutí, které by budoucí rodiče uvažující o bilingvismu  měli udělat, je včasné rozhodnutí o jazykové strategii rodiny. Další podstatné tajemství úspěchu spočívá v připravé (i na možná úskalí) a zejména důslednosti a vytrvalosti.

 

 

 

Všem rodičům – ať už stávajícím či budoucím, bychom chtěli doporučit knihu, která by dle našeho názoru ve výbavě bilingvní rodiny rozhodně neměla chybět.

 

Její autorku, klinickou logopedku Mgr. Lucii Krejčovou (členku Asociace klinických logopedů a České arteterapeutické asociace), rodiče ČŠM ostatně dobře znají z logopedických seminářů, které pro ně zde v Miláně připravila.

 

Publikace ROZPOVÍDEJ SE 1 (nakladatelství Raabe) je především souborem praktických cvičení, které jsou určeny pro rozvoj řeči dětí (od slovní zásoby k porozumění a správné výslovnosti). primárně je určena pro děti zejména v období okolo 3. a 4. roku, ale vzhledem k tomu, že klinická logopedie se nezabývá jen aktuálním řečovým projevem, ale sleduje i vývojovou úroveň dítěte v oblasti hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky a dalších oblastí a dovedností, které významnou měrou ovlivňují rozvoj řeči (např. rozlišování sluchových vjemů, sluchová paměť a další), kniha se skvěle osvědčí i rodičům dětí mladších a – zejména v případě obtíží či bilingvismu – i starších.

 

Kniha je výborně připravena. Adekvátní jazyk (nebojte se „přehnané odbornosti“ a termínů, kterým byste nerozuměli) ji předurčuje pro rodiče dětí. Současně ale pro její kompletnost a propracovanost pracovních listů ji určitě ocení i pedagogové a odborníci v oblasti logopedie.

 

Je přehledně rozdělena do kapitol, které kopírují přirozený vývoj řeči. Tento je v úvodu vždy popsán pro jednotlivé věkové kategorie (od prenatálního období až do 4.roku věku) a jednotlivé dovednosti. Dovíte se tak jednoduchým způsobem, co by dítě mělo umět a zvládnout. Praktičnost publikace podtrhuje i bohatá ilustrovanost a konečně i místo pro osobní poznámky či sledování pokroků vlastního dítěte.

 


Felix sit annus novus!

 

K začátku nového roku jisté bilancování přece patří, co říkáte?

 

A tak jsme se i my, z České školy Milán, ohlédli za právě uplynulým rokem. Brzy se ukázalo, že kdybychom vám měli zprostředkovat vše, co se u nás za tento rok odehrálo, byl by z toho celovečerní film.

 

Česká škola Milán poskytuje především kvalitní vdělání – plně respektuje vzdělávací koncepci České republiky a ve vyučovaných předmětech plní přísné nároky a požadavky Rámcového vzdělávacího programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

 

Mimo vlastní výuku zajišťujeme předškolní výchovu a dále také různé nadstavbové aktivity doplňující naši pedagogickou činnost. Děti seznamujeme s důležitými českými tradicemi a zvyky, s českou historií i českými reáliemi, všestranně rozvíjíme jejich nadání a schopnosti.

 

A právě alespoň stručný výběr z těchto aktivit je náplní tohoto ohlédnutí.

 

Hrdě naplňujeme nesmrtelný pedagogický odkaz a didaktické zásady Jana Ámose Komenského a učení je u nás zábavou pro malé i velké. Současně jsme zdrojem silné motivace pro další touhu po vzdělávání  - s konstruktivním, tvůrčím úsilím všichni, kdo se na tomto procesu podílí, dělají maximum ve prospěch budouciho štěstí našich dětí a rozkvětu celého našeho národa.

 

Mé upřímné a srdečné poděkování tedy patří všem – zejména mým spolupracovníkům a pedagogům České školy Milán, kteří s plným nasazením a nesmírnou láskou věnují dětem spoustu času a energie, v nemenší míře pak i rodinám, které aktivně spoluvytváří ono úžasné nezaměnitelné klima, které nás charakterizuje, ale i všem přátelům a podporovatelům školy.

 

Byl to – díky společnému úsilí všech - neskutečně krásný a plodný rok.

 

A další, snad ještě lepší,už čeká.

 

Tak tedy šťastný nový rok 2018!

 

1.1.2018

 

Soňa Alfieri, ředitelka ČŠM

 


Milí krajané, vážení přátelé České školy Milán,

 

s poděkováním za Vaši spolupráci a pozornost přejeme Vám a Vašim rodinám požehnané vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku!

 

-----------

 

Cari amici della Scuola Ceca di Milano,

 

ringraziandoVi per la Vostra preziosa collaborazione e la corterse attenzione Vi auguriamo Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

 

-----------

 

Dear friends of Czech school of Milan,

 

thank you for your kind cooperation we wish you the blessings of peace and the spirit od love.

 

Merry Christmas and Happy New Year!

 


 


 


 

Česká škola Milán

23.12.2017


DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE A JEJICH VYUŽITÍ VE VÝUCE

školení učitelů České školy Milán v rámci podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

 

Učitelská profese patří mezi ty, kde je třeba se neustále vzdělávat – rostou nároky a požadavky na kompetence pedagogů, mění se učební obsahy, objevují se nové metody a principy. V rámci podpory dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Česká škola Milán zorganizovala   školení svých učitelů na téma Digitální technologie a jejich využití ve výuce. ČŠM se v posledních letech stále aktivněji tomuto tématu věnuje a snaží se propojit svět technologií a svět vzdělávání v jeden celek, kdy tradiční pedagogické činnosti mohou být podpořeny a synergicky propojeny s novými moderními trendy. Učitelé se zejména seznamovali s výhodami a využitím e-learningu jako jedné z podob moderního učení v době expanze digitálních technologií, učili se také přímo využívat mobilní technologie ve výuce, rozšířili svůj přehled o nástrojích vhodných nejen k učení, ale i k podpoře jejich vlastní přípravné práce - t.j. jak promýšlet a efektivněji připravovat svoji vlastní výuku a vyrábět didaktické materiály a pomůcky. Ale naučili se zejména také, jak připravit, naplánovat a realizovat online kurz nebo výuku.Velká pozornost byla věnována i otázkám autorského práva v oblasti e-learningu a legislativní problematice týkající se výroby vlastních didaktických materiálů a jejich následného využití ve výuce.

 

 

 

Česká škola Milán děkuje Českému centru http://milano.czechcentres.cz/cs/ za poskytnutí prostor, firmě RokIT http://rokit.cz/ za tutoring, technickou a uživatelskou podporu a Mgr. Michaele Skálové za vlastní vedení kurzu.

 

 

 

20.10.2017

 

Soňa Alfieri 

 


OPÉKÁNÍ BUŘTŮ (a jiné radovánky)

 

Kdo se k nám přidal, rozhodně neprohloupil. Prožili jsme společně nádherný nedělní den!  V krásném prostředí lombardské Brianzy, na zdravém vzduchu a pod dohledem sluníčka, které nám ukázalo, že ještě není všem letním dnům konec.

Pro malé i velké byla připravena spoustu aktivit. Některé větší děti se poprvé pod dohledem Piráta naučili najít vhodný prut na opékání a ořezat mu špičku. Samy si pak buřty a párky opékaly nad ohněm. Že se občas buřty trochu víc opálily nebo skončily dokonce v popelu? Inu, žádný učený z nebe nikdy nespadl ;) a řekněme si to popravdě ... trochu víc opečené párky či pěkně křupavé špičky ... k táboráku prostě taky patří! :) Stejně jako pořádná hořčice, křen, "český" chléb, nakládané okurky ...

Ale lahůdek, které na společný stůl přinesly šikovné maminky, bylo víc.

A o  zlatou sladkou tečku se postarala maminka Míša, která nám připravila úžasné minipohárky inspirované dezertem Montebianco, s kaštanovým pyré a laskonky (o nichž mnozí tvrdili, že se jim pak o nich zdálo ;) ).

Ostatně, od úspěšné food bloggerky Italské kuchyně pro Čechy a Slováky (https://www.italskakuchyne.cz/ ) nic jiného  než dokonalý kulinářský zážitek ani neočekáváte. ;)

Kouzelnou  Brianzou se nesl šťastný smích a zněly také české táborákové písničky za doprovodu Míšiny kytary. Indiánská čtveřice se postarala o bohatý program. Díky Pirátovi, Ole, Evě a Míše jsme se naučili také mnoho nového – například jak založit indiánský oheň (samozřejmě bez sirek!), vyzkoušeli jsme si střelbu lukem a šípy i s oštěpem, vyslechli si zajímavé vyprávění o indiánském totemu. Co jsme se nasmáli u soutěžení v přetahování lanem, či při skupinovém vyřazovacím skupinovém skákání přes švihadlo! Švihadla se ostatně nezalekly ani některé maminky, které se (doslovně) na skok se vrátily do dětství, aby všem fandícím přítomným ukázaly, že se nenechají zahanbit! Klobouk dolů!

Pobyt v přírodě dal ale prostor dětem i k volným hrám a poznávání nových kamarádů a dospělí si zase mohli v klidu a beze spěchu popovídat.

Massimo nám k tomu upekl vynikající, na místě nasbírané kaštany.

Nedivte se, že nám celý den utekl jako mávnutím kouzelného proutku! A že i ještě poté, co jsme společně mohli obdivovat kouzelný západ slunce, se některým nechtělo domů!

Doufejme tedy, že se brzo najde nějaká další příležitost k další podobné neděli!

 

Česká škola Milán srdečně děkuje především Míše a Massimovi, jejichž vstřícnost a pohostinnost byly bezkonkurenční!

Skvělým indiánským náčelníkům Ole, Vláďovi, Míše a Evě za všechno, co pro nás připravili!

A všem rodičům a dětem za báječný, společně strávený čas.

Tak zase někdy příště!

 

Howgh!

 

17. října 2017

Soňa Alfieri


POZOR!! POZOR!! POZOR!!

 

VELKÁ PODZIMNÍ (kreativní) SOUTĚŽ

 

Zavřete oči a představte si: vůni tlejícího listí - explozi barev - buchnutí spadlého kaštanu - šustivé šoupání nohama ve spadaném listí - skoky do veliké neodolatelné hromady shrabaného listí - zvířátka z kaštanů a párátek - okenní sklo se stovkou dešťových kapek, které (když se přes ně podíváte) nabízejí úplně jiný pohled na svět - vůně vlhkého dřeva a hub – zapadané lavičky - sladké hrozny  - napůl vyďobané slunečnice za plotem – děšť bubnující na okenní římsy – vzájemné pozorování a okukování se s veverkami - baboletní mazlení se s posledními slunečními paprsky, co už dávno nesálají, jen mile teple hladí - nejkrásnější nasbírané barevné listy lisující se mezi novinami pod tíhou atlasu, jež vytáhnete (právě a jen za tímto účelem) jednou za rok - vůně kouřícího lipového čaje s medem – hádající se vrabci - scvrkávající se sušené šípky - zablácené gumovky přede dveřmi - zuby cenící dýně – burčák – nostalgické vzpomínání a smutnění – hřejivá objetí - slétání vran - fukot na strništích - zmítající se draci – pusu stahující  kyselé namodralé trnky - vítr rozhoupávající smutnící opuštěné větve a větvičky - lákavé kaluže – knížka a teplá, huňatá, měkkoučká deka - maminčin švestkový koláč – mlhavá rána, kdy se nechce z postele - roztančení veselí naháčci (ocúny jesenní) - komora provoněná uskladněnými jablíčky - v popelu pečené čerstvě vykopané brambory – vypečená svatomartinská husička s knedlíkem a červeným zelím – ranní mrazíky a první jinovatka ...

 

A jaký je váš podzim? Podělte se s námi také!

 Můžete napsat slohovou práci, vybrat vaši nejoblíbenější  podzimní básničku (a nebo se třeba pokusi o vlastní!) a opsanou/vytištěnou ji ilustrovat, něco podzimního vyrobit, namalovat, upéct, uvařit a nafotit … fantazii se meze nekladou!

 

Forma je libovolná. Jediné, co je nutné dodržet, je téma – PODZIM.

 

Zúčastnit se mohou malí i velcí (0-99let). Fotografie či skeny svých výtvorů zasílejte na emailovou adresu: ceskaskolamilan@gmail.com do půlnoci 16. října 2017 (jako předmět uveďte PODZIM) – všechny došlé materiály uveřejníme (s uvedením křestního jména) na našem webu

a po uzavírce vylosujeme jednoho šťastlivce, který od nás obdrží dárek!

 

6.10.2017

Soňa Afieri

 

Vážení žáci, rodiče, pedagogové, spolupracovníci a přátelé České školy Milán,

 

dovolte mi, abych se s vámi podělila o velikou radost i nemalé personální uspokojení:  dnes jsem oficiálně podepsala smlouvu o poskytnutí prostor naší škole s Istituto di Culture e Lingue Marcelline.

 

Ten se nachází v samém srdci Milána, pár kroků od bývalého kláštera Santa Maria delle Grazie, v jehož refektáři se nachází nejznámější milánská freska a výjimečné dílo Leonarda da Vinciho – Poslední večeře Páně a v obležení dalších významných památek a honosných paláců, svědků milánské historie.

 

Česká škola Milán bude mít k dispozici celé jedno patro této školy (sezione primaria dell‘istituto) včetně vnitřního nádvoří pro výchovu mimo vyučování (naši školní družinu), relaxační, zájmovou a sportovní činnost našich žáků.

 

Česká škola Milán od svého založení, každoročně a vytrvale, volí strategie pro zlepšování podmínek především v oblasti výchovy a vzdělávání svých žáků, vybavenosti učeben didaktickou a interaktivní technikou, usiluje o zlepšování aprobovanosti pedagogických pracovníků, pracovních podmínek a možností učitelů, jejich dalšího vzdělávání, zkvalitňuje zázemí a přímou podporu rodinám svých žáků, rozšiřuje nabídku o projektové vyučování, nadstavbové aktivity i mimoškolní činnost. Za relativně krátkou dobu své existence jsme udělali obrovské kroky a než – už tuto sobotu 30. září 2017 – vykročíme na další cestu, určitě není od věci malé zastavení a ohlédnutí se za trvale výbornými výsledky a skvěle odvedenou prací všech, kdo se na chodu ČŠM podílí, čemuž odpovídá i stále rostoucí zájem krajanských rodin (nárůst: po 1.šk.roce 433% - po 2.šk.roce 173% - letos 117%). ČŠM zajišťuje předškolní jazykovou výchovu v češtině, dále pak výuku oborů Český jazyk a literatura, vlastivědné části oboru Člověk a jeho svět a Dějepis a Zeměpis českých zemí v rozsahu prvního a druhého stupně základního vzdělávání dle požadavků Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání MŠMT ČR. Program činnosti je orientován směrem k žákovi. Cílem je respektovat jeho osobní maximum i individuální potřeby a stimulovat ho k práci na hranici osobních možností. Rozvíjet jeho talent, schopnosti a tvořivý přístup k práci. Proto je činnost ČŠM mnohočetně strukturovaná.

 

V pedagogickém sboru letos přivítáme tři další nové posily:  novou paní učitelku předškolního věku se středním pedagogickým vzděláním a z České republiky také absolventku Univerzity Hradec Králové – učitelství pro 1. stupeň ZŠ s rozšířeným modulem - speciální pedagogika a studentku magisterského studia učitelství českého jazyka a společenských věd pro II. stupeň ZŠ a SŠ, připravující se na lednové státnice na Universitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. I letos budeme – dle zájmů rodin – rozšiřovat nabídku zájmových činností, kromě výtvarného či hudebního by se novinkou mohl stát logopedický, recitační či dramatický kroužek. Zájmové kroužky nejsou jen pouhou zábavou, jejich význam je mnohem hlubší. Kromě toho, že dávají možnost navštěvovat další „intenzivní české prostředí“, díky čemuž si děti rychle osvojují jazyk či si rozšiřují českou slovní zásobu, prostřednictvím kroužků také dostávají šanci, jak se plně realizovat v činnosti, která je baví, naplňuje a motivuje. jsou pro ně ideální příležitostí, díky které mohou poznat a rozvíjet svůj talent. Děti se také učí sociální interakci, učí se komunikovat a spolupracovat s ostatními v týmu a posilují přátelství s ostatními českými dětmi.

 

ČŠM také spolupracuje s českými subjekty v zahraničí, jako s Českým centrem a se zastupitelskými úřady, ústředními orgány státní správy ČR, ale rovněž i s místními a regionálními vládními i nevládními institucemi. Dále intenzivně spolupracuje s institucemi a organizacemi v České republice, zaměřenými na pedagogickou a výchovnou činnost, udržuje kontakty a úspěšně spolupracuje s dalšími českými školami a krajanskými komunitami v celém světě.

 

Jak je vidno, urazili jsme společně významný kus cesty, ale další nás ještě čeká. Po slavnostním zahájením nového školního roku za přítomnosti pana režiséra Jiřího Stracha, promítáním jeho rodinné pohádky Anděl Páně 2, nás již tuto sobotu čeká první vyučování právě v nových prostorách.

 

Držte nám pěsti, ať se nám i tento školní rok vydaří, zejména v zájmu těch, na nichž nám všem nejvíce záleží  - našich úžasných dětí.

 

Ať dál vzrůstá a kvete naše společné dílo, abychom i nadále – žáci, rodiče, pedagogové - chodili rádi do české školy, těšili se na sebe i ze zasloužených úspěchů naší náročné, zodpovědné, ale zároveň radostné práce.

 

27.září 2017

 

Soňa Alfieri

 

ředitelka České školy Milán a předsedkyně Spolku krajanů a přátel ČR

 

 

Kdo je  Jiří Strach ?

 

Není třeba dlouhého představování – navzdory jeho tak trochu zavádějícímu příjmení,  je tento sympaťák jedním z nejlaskavějších lidí a díky jeho tvorbě ho zbožňují děti i dospělí. Strach z něj rozhodně nejde. ;)

Už jako dítě hrál ve dvacítce filmů, v šestnácti se rozhodl postavit na druhou stranu natáčecí kamery -  vyhrála jeho touha něco smysluplného vytvořit. Přesto, když se – víceméně náhodou – díky Karlu Smycskovi vrátil na filmové plátno, jeho Lotrando se nesmazatelně vryl do paměti mnohých z nás.

Jako režisér má na kontě už pořádnou řádku úspěšných filmů – namátkou jmenujme třeba  Vůně vanilky, Operace Silver A, BrainStore, Vrásky z lásky, Osmy, ale je režisérem i neméně úspěšných pohádek, z nichž především Anděl Páně ( filmová pohádková komedie o patáliích hodného, ale trochu popleteného anděla Petronela a jeho kamaráda a věčného pokušitele, čerta Uriáše) jej vynesl do  nebe.  A  to ostatně jak doslovně ;), tak i do toho filmového.

Rodiče pracovali ve finančnictví, bratr je lékař – chirurg. Jiří Strach se otevřeně  hlásí k víře v Boha, je praktikující římský katolík. Má ale i druhou, světskou víru a tou je Slávie. :) S manželkou Magdalénou mají nádherný láskyplný vztah, jsou svoji už přes 11 let. To ona je jeho prvním divákem i kritikem.

Velmi vřelý vztah má Jiří Strach i k Itálii, do Milána ale zavítá poprvé. Tak moc doufáme, že se mu u nás bude líbit a že jej přivítáme ještě vícekrát!

Jsem nesmírně šťastná, že se nám  - České škole Milán a Spolku krajanů a přátel ČR, za podpory milánského Českého centra a pod záštitou Honorárního konzulátu ČR v Miláně, povedlo dostat do Milána pro naše krajanské děti právě tento film - Anděl Páně 2.

 

Obrovský dík patří panu režisérovi Jiřímu Strachovi a opomenout nemohu ani velikou zásluhu paní Růženy Růžičkové Sanicolla - díky jejímuž překladu bude film promítán s italskými titulky, takže na své si přijdou i naši italští tatínkové.

 

Dovolte mi malou soukromou vzpomínku: když nás na konci minulého léta sociální sítě začaly bombardovat reklamou - trailerem filmové pohádky Anděl Páně 2, který měl do kin přijít v prosinci, byl to pro mě i mého syna Davida doslova a do písmene psychologický teror! Jak to jen vydržet, jak to přežít až do Vánoc?? Okamžitě bylo jasné, že jižní Čechy budou ne možnou, ale nutnou vánoční destinací. Přemluvit tatínka, aby nás v to pozdní odpoledne, na které mimo jiné předvídali výrazné zhoršení počasí a intenzivní snéhové přeháňky (což, řekněme si to popravdě, pro Itala s nějakou tou osobní zkušeností se šumavskou zimou znamená: bude mnohem lepší zůstat u praskajících kamen  a mísy s vánočním cukrovím a ven jen na procházku, auto ani neoprašovat, natož riskovat, že se za tmy a závějemi možná ani nedostanu domů! :) ), odvezl do 40km vzdálených Českých Budějovic do kina, nebylo zrovna jednoduché. Ale přijít o Anděl Páně 2. Nikdy! To by byl pádný důvod k rozvodu. Ač česky rozumí základní pokyny, jeho česká  slovní zásoba se skládá převážně z názvů kulinářských dobrot a textu písničky Skákal pes přes oves, podařilo se nám ho dokonce přesvědčit, aby šel na film s námi. Nejenže neutekl, nenudil se, dokonce ani jednou nepodotkl něco o přinešené oběti ;) ... film se mu velmi líbil, s trochou malé občasné pomoci rozuměl ději i slovním hříčkám a filmové scenárie a atmosféra „našeho“ zasněženého Českého Krumlova ho vpravdě nadchly (takže jsme se na zpáteční cestě dolů k hranicím dokonce ještě stavili na svařáček a procházku po ztichlém a romantikou dýchajícím potemnělém Krumlově).

Pevně proto věřím, že stejně jako mojí česko-italské rodině, se tento kouzelný příběh s nezapomenutelnou náladou jedné zasněžené adventní  noci s andělsko čertovskou tradicí, bude líbit i vám.

 

Přijďte s námi slavnostně zahájit nový školní rok, přijďte si netradičně  užít kouzelné předvánoční atmosféry i v rozpáleném zářijovém Miláně, skvostný herecký tandem andělského „matly“ i  čertovského pokušitele, strhující a v pase lámající slovní hříčky našeho milovaného rodného jazyka, nakažlivou radost, něhu a poetiku i pokoření zla.

Slavnostní zahájení dalšího školního roku České školy Milán je za dveřmi a věřte mi, lépe snad ani vykročit nemůžeme.

 

30.8.2017

 

Soňa Alfieri

 

ředitelka ČŠM a předsedkyně Spolku krajanů a přátel ČR

 

FILM O FILMU ... ANDĚL PÁNĚ 2!

PŘÍMÁ REGISTRACE ZDE:


 

Vážení,

 

včerejším dnem byl ukončen zápis do ČŠM pro školní rok 2017/18.

 

V následujících dnech budou vyhodnocovány první údaje, realizovány první projekce a konfrontovány reálné možnosti školy s požadavky.rodičů.

 

O novinkách vás budeme rádi informovat.

 

Mezitím: krásné prázdniny vám i vašim dětem!

1.července 2017

 

Soňa Alfieri, ČŠM

 

 

 

 

           

 

Od 1. června 2017 do 30. června 2017 (včetně) bude zákonným zástupcům dítěte zpřístupněn elektronický modul registrace, na kterém se zaregistrují a vytvoří elektronický profil svého dítěte. V případě registrace více dětí do ČŠM je nutno zaregistrovat každé dítě zvlášť!.

Během tohoto zápisu si zákonní zástupci vyberou sekci/třídu ČŠM, do které dítě online zaregistrují. Tento výběr je pouze indikativní a o konečném zařazení dítěte rozhoduje škola a to s ohledem na datum narození, ale  zejména na základě dosažené úrovně jazykové znalosti! Dítě musí být dostatečně jazykově vybaveno, aby výuku zvládlo, dále musí být úměrně vyzrálé a fyzicky zdatné. Zařazení bude každopádně se zákonnými zástupci i dítěte konzultováno a v případě jakýchkoliv pochyb bude dítě spolu se nimi pozváno na osobní pohovor.

 

Podáním elektronické žádosti zákonným zástupcem se zahájí přijímací řízení.

 


UPOZORNĚNÍ! Online registrace je pouze jedním z kroků přijímacího řízení. Bez osobního předání vlastnoručně podepsané  žádosti v České škole Milán během první poloviny měsíce září a za
placení školného, jehož výše bude stanovena v souladu s individuálními reálnými náklady každého výukového místa, nemůže být přijímací řízení považováno za ukončené!

 

Upozorňujeme také, že jeden ze zákonných zástupců dítěte musí být členem Spolku krajanů a přátel ČR v Miáně a mít zaplacen roční členský příspěvek. Česká škola Milán je projektem Spolku krajanů a přátel ČR a tento jej organizuje výlučně pro své členy.

 

 

 

O přijetí bude rozhodnuto na základě výsledků elektronických zápisů, vstupního pohovoru a kapacity - množství míst.

 

 

 

Z důvodu vyšší a co možná nejširší informovanosti rodičů o průběhu a podmínkách přijímání dětí do České školy Milán bude po celou dobu měsíce června využito všech dostupných informačních kanálů (mailing list, web školy, FB stránka školy). Prosíme proto rodiče o spolupráci a sdílení těchto informací tak, aby se tyto dostaly k co možná nejšíršímu okruhu zájemců.

 

 

 

Na pozdější přihlášky nebude (z důvodů organizačních i kapacitních)

 

pro školní rok 2017/18 brán zřetel.

 

 

 

V případě dalších dotazů mohou tazatelé kontaktovat přímo ředitelku České školy Milán, Soňu Alfieri.

 

Email: ceskaskolamilan@gmail.com

 

 

 

Děkujeme za Vaši spolupráci.

 

Budeme se na  Vás a Vaše děti těšit  v novém školním  roce!

 

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO ČESKÉ ŠKOLY MILÁN ZDE:

 

 

https://goo.gl/forms/C8JDEZZ4EK6csv0F2

 

 

SCUOLA CECA DI MILANO - L’ANNO SCOLASTICO 2017/18

 

Le iscrizioni elettroniche avverranno tra 1 giugno e 30 giugno 2017. Questo ci darà la possibilità di preparare ed organizzare l’anno scolastico nuovo – sia dal punto di vista strutturale (numero di classi), pratico (acquisto e trasporto del materiale scolastico dalla Repubblica Ceca), e organico (assegnazioni ed ev. reclutamento degli insegnanti e dei collaboratori).

 

Maminky, děkujeme!!!

 

 

 

CO MUSÍ MÍT SVĚT?

 

Co musí mít svět,

má-li býti k světu?

Vedle květu květ,

houfy ptáků v letu,

hezké vzpomínky,

úsměv maminky...

 

 

A ten je opravdu důležitý a proto – i když je to v naší české škole dozajista celoroční  snaha – v sobotu 13.května 2017 jsme se s dětmi snažili udělat vše možné proto, aby maminky měly ještě větší radost než obvykle!

 

Naši nejmenší vyráběli krásné kompoziční obrázky vázy s květinami, druháci při své dopolední družině zase kreslili zcela nevídané a ještě neobjevené druhy květin, speciálně pro své maminky. Obě skupiny pak společně vyráběly sladké překvapení pro maminku – nepečené mandlové kuličky obalované v kokosu a v rozemletých pistáciích. Ty pak si maminky odnesly v srdíčkových košíčcích domů.Cukrářství mělo takový úspěch, že nejstarší děti pak ještě při odpolední družině dodělaly jeden veliký tác s kuličkami pro všechny přítomné!

 

Odpolední kreativní družinu také zcela ovládlo vyrábění dárků pro maminky – srdíčka byla, kam jste se podívali.

 

Inu maminky, doufáme, že se nám podařilo přispět naší troškou do mlýna, aby váš dnešní svátek byl ještě o malinko krásnější! Máma je slovo, které se děti v kterémkoliv jazyku v drtivé většině případů naučí říkat jako první. A neexistuje na světě pevnější pouto, než je mateřská láska.

 

Přejeme vám krásný svátek, plný lásky a sladkých objetí těch vašich štěstíček.

 

Krásný svátek všem maminkám, ale i babičkám, prababičkám ... prostě všem ženám, které daly život, bezmeznou lásku, nekonečnou trpělivost a pevný bezpečný přístav svého objetí dítěti/dětem!!!

 

Soňa Alfieri

 

14.5.2017

 


A rok s rokem se sešel ...

(Vše o akci najdete ve speciální samostatné sekci zde: https://www.czassoc-milano.org/home/den-dětí-2017/)

 

Rok s rokem se opět sešel. Uteklo to dost rychle, co říkáte? Konec školního roku se blíží mílovými kroky.

 

Čeká nás ještě poslední školní sobota, ale naši pedagogové už pomalu připravují hodnocení a diplomy a Den dětí, který je již tradičně pro nás i dnem slavnostního ukončení našeho školního roku je skoro za dveřmi.

 

Udělali jsme opět všichni – malí i velcí – veliký kus práce a máme být na co hrdí.

 

Pomalu připravujeme i malé ohlédnutí za tímto školním rokem. Ale nejdříve je třeba – po zásluze – to pořádně oslavit!

 

Poznamenejte si prosím do diáře toto datum: 28.května 2017! A s přijďte se s námi rozloučit s dalším školním rokem!

 

Soňa Alfieri

 


KREATIVNÍ ODPOLEDNE

Chcete vědět, jak jsme si užili sobotní odpoledne?
Podívejte se na naše video!
To naše milánské bylo prozářené sluncem, naplněné pohodou a radostí, protkané smíchem ... a hlavně ve znamení českých tradic a kreativity!
Na půdě Českého domu se souběžně konaly dva speciální workshopy věnované dětem. Těch se nakonec sešlo více než šedesát a všichni, ony i jejich rodiče, stejně tak jako další dospělí návštěvníci, odcházeli navýsost spokojeni.
Kromě již tradiční velikonoční dílny, která měla za úkol přiblížit všem - zejména těm nejmenším - tradiční české Velikonoce, jejich historii, podstatu, obyčeje a zvyky, se ve spolupráci s Českým centrem současně konal i workshop "Vytvoř si svou hračku", který navazoval na velmi úspěšnou výstavu právě české dětské designové hračky, již České centrum připravilo v rámci Miláno Design Week, 2017 a kterou mohli návštěvníci při této příležitosti také navštívit a dokonce si i některé hračky k velké radosti dětí i zakoupit.
Kreativních aktivit bylo na půdě Českého domu opravdu nespočet! Své místo dostalo zejména tradiční barvení a zdobení velikonočních vajíček - ať už klasickou metodou malování voskem či novějšími kreativní technikami vybranými tak, aby si je mohly vyzkoušet všechny věkové kategorie. Děti si také mohly uplést košíček, vyzkoušet řehtačku či se naučit plést pomlázku, o což byl veliký zájem nejen z řad dětí, ale i dospělých, kteří mnohdy neodolali a pustili se sami do zdobení a vyrábění
V rámci workshopu pořádaného společně s Českým centrem a díky sponzorům Koh-I-Noor a Fatra, kteří poskytli materiál, se děti seznámily s tím, co to je a znamená "design" a dostaly za úkol navrhnout a poté vytvořit si svou vlastní hračku.
Nutno říci, že jejich nápady a kreativita byly obdivuhodné! Zrodila se opravdu zajímavá dílka a kdo ví, zda se v budoucnu s někým z nich nesetkáme třeba zrovna v rámci Milano Design Week.
Zatímco se děti činily, dospělí využili krásného slunného odpoledne hlavně k popovídání si a ochutnali i mnoho českých velikonočních specialit, které do soutěže O nejlepší velikonoční kulinářský výtvor připravily naše české ženy. Nechyběli jarní nádivka z medvědího česneku a dalších bylinek, velikonoční mazanec, beránek či výrobky z vajec hodné vysoké gastronomie.
V zahradě Českého domu byla tentokrát slyšet nejenom čeština, ale také italština, slovenština, ruština a dokonce i finština, protože nás přišly navštívit také děti z finské školy a jejich maminky.
Pohodové kreativní odpoledne rychle uteklo a všichni odcházeli domů spokojení a uvolnění, s novými poznatky a děti i s novou hračkou a obarvenými nazdobenými velikonočními vajíčky.
Poděkování patří kromě sponzorům zejména všem dobrovolníkům, ať už z řad české krajanské komunity či Českého centra, kteří Českou republiku a její tradice, ať už ty ryze velikonoční či kreativitu a úspěch českého řemesla a českého výrobku, dokázali ukázat a předat tak veliké spoustě zájemců, od nejmenších až po ty velké!
A příští rok třeba opět na shledanou!

10.dubna 2017

Soňa Alfieri


 

Tatínkovy ruce. 

Upracované. Ale i měkký bezpečný přístav. Co umí pohladit. Poplácat po rameni. Zachytit. Podržet. Popostrčit, když je třeba. I zvednout varovný prst.

Nejmenší děti si měly na sobotní školičku z domova přinést obkreslený obrys tátovy dlaně. Tátova dlaň je tááák veliká!

Přiložili jsme na ni a obkreslili tu dětskou.

Tátova ruka je veliká a moje malá, ale jednou, až budu velký/á, budu jako táta! 

A nemluvíme jen o konfekčních velikostech. Táta je totiž především VZOR.

Když tak přemýšlím o těch "našich" tatíncích, které vídávám ve škole a na školních akcích, chce se mi pokaždé vyseknout jim pořádnou poklonu. Jsou to rozumní, hodní, obětaví muži. Pro rodinu by dýchali. Chápou hodnotu daru bilingvismu, který dnes a denně dopřávají svým potomkům. A často za cenu osobních obětí.

Díky tatínkové!!! Za vaše pochopení, porozumění a podporu!

Krásný svátek otců, ať vám vaše ratolesti dělají stále jen samou radost!!

 

----

 

Le mani di papà.

Segnate dal lavoro. Ma anche un ovattato porto sicuro. Che sanno accarezzare. Che sanno dare la pacca d'apprezzamento sulla spalla. Sostenere. Incoraggiare se necessario. Ma anche alzare il dito indice: stai attento!

I bambini della classe dei più piccoli, sabato dovevano portarsi a scuola il foglio bianco con tracciato il contorno del palmo della mano di papà.

La mano di papà è così grande!!!

Abbiamo appoggiato sopra e tracciato anche il contorno di quella dei bambini.

La mano di papà è grande e la mia piccola. Ma quando sarò grande, io sarò come il mio papà!

Non stiamo parlando solo di "taglie".

Papà è il grande MODELLO. È un importante esempio da seguire. 

Se penso ai "nostri" papà, quelli che frequentano la nostra scuola, spesso mi viene voglia di fare a loro un inchino.

Sono uomini bravi ed intelligenti, con larghi orizzonti, devotissimi alla famiglia.

Capiscono il valore del dono che giorno dopo giorno portano ai propri figli, anche al costo dei sacrifici personali.

Grazie papà!!

Grazie per la vostra comprensione, la vostra disponibilità ed il sostegno!

È buona festa del papà! Possano vostri figli regalarvi grandissime soddisfazioni!

(Soňa Alfieri)

 


 

Práce učitelů v českých školách je zcela jedinečná. Nesmírně náročná!! 

 

Jejich největším nepřítelem je čas.

 

Pracují s dětmi, jež jsou často na různé jazykové úrovni.

 

Musí děti naučit během pár sobot to, na co ty v České republice mají celý školní rok! Učitelé předávají během jedné výukové soboty nesmírný objem informací. Pracují s dětmi, které přes týden chodí do normální školy (kde jsou v našich specifických podmínkách prakticky od rána do večera!) a v sobotu ještě do té české. Musí tedy být výraznou osobnosti, umět abnormálně motivovat a musí umět vytvořit příjemné školní klima tak, aby děti do školy “navíc” chodily opravdu rády. Neustále bojují s rozdíly, které mezi dvěmi jazyky a dětmi vžitými jazykovými schématy jsou - a pokud, jako v případě italštiny, nejsou tyto zase "až tak" výrazné (vemte si třeba jen dvě rozdílná, ale podobná psací písma!) je práce o to těžší. Přestože se často jedná o lidi, kteří jsou víceméně "hozeni do vody", protože žádné specifické vzdělání tohoto typu pedagogů zatím neexistuje, jsou to skvělí učitelé, kteří neustále hledají nové cesty a nové způsoby, jak předat nejen češtinu (a víme, jak je gramatický těžká, obzvlášť pro někoho, kdo ji nepoužívá jako první a jediný komunikační kanál), ale i obrovskou lásku k ní.

 

Ano, učitelství je (musí být!!) opravdu poslání a je to dřina (učitel je prostě učitelem 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, zavřenými dveřmi školy to rozhodně nekončí). A za těchto podmínek - nebojím se to říct - i hrdinství.

 

Jsem ředitelka i pedagog. Takže mám zcela jasnou a komplexní představu o této práci.

 

A snažím se ze všech sil vytvořit pro naše pedagogy co nejlepší podmínky tak, aby mohli svou práci dělat bez zbytečných starostí a co nejlépe, protože těch těžkostí, proti kterým musí bojovat, je opravdu nemálo.

 

Nemám tolik příležitostí, abych veřejně vyjádřila svou hlubokou úctu a vděk všem pedagogům České školy Milán, takže to dělám teď a s radostí.

 

Bez takto kvalitních lidí by naše škola nebyla to, co je.

 

Česká škola Milán je důmyslně postavený systém, kde všechny články (vedení - pedagogové - rodiče - děti) nutně musí do sebe perfektně zapadat v zájmu co největší možné efektivnosti a především v zájmu těch, pro které všechno tohle úsilí vyvíjíme a pro které to děláme: naše děti.

 

A pedagogové mají na úspěchu naší školy lví podíl.

 

Soňa Alfieri

 

23.února 2017

 


 

Nejen česko-italským dětem, většině bilingvních dětí dělá velké potíže rozlišit a zejména správně použít krátké a dlouhé samohlásky. Podívejte se, jak si s tímto problémem v České  škole Milán poradil pan učitel Jan Burkhardt  a doslova na koleně si pro děti vyrobil známou logopedickou pomůcku.

 


BZUČÁK! ...aneb bzučíme ostošest!

Husovo dědictví neboli cvičení s logopedickým bzučákem

 

Děti žijící v České republice většinou nemají potíže s rozlišováním krátkých a dlouhých samohlásek ve slovech. Seznámí se s nimi v první třídě a poměrně brzy si je osvojí. U dětí vyrůstajících v mimočeském prostředí (které mají češtinu jako druhý jazyk), se setkáme s chybami v psaní krátkých a dlouhých samohlásek i v poměrně pozdním věku (na konci druhého stupně).

 

V mluveném projevu děti většinou vnímají délku slabiky a její rozhodující roli ve významu slova, takže chápou významový rozdíl mezi slovy jako dráha - drahá, kolik - kolík nebo světla - světlá. Těžkosti nastanou, pokud mají děti slovo napsat.

 

Grafické znázornění délky samohlásky (čárkou nebo její absencí) zjednodušuje způsob, kterým vnímáme jejich vyslovování. Máme pak pocit, že i ve výslovnosti existují jen dvě černobílé možnosti, krátká a dlouhá výslovnost samohlásky. Ve skutečnosti tomu tak není a v mluveném projevu existuje prakticky nekonečná škála délky samohlásek. Běžnému uživateli češtiny nedělá problém rozhodnout se pro jednu ze dvou možností grafického znázornění (+ -). Obtíže to ale pravidelně dělá dětem v zahraničí (zvláště pokud jako svůj “první jazyk” užívají jazyk, který nemá krátké a dlouhé samohlásky, jako např. italština).

 

Jakým způsobem můžeme učit děti vnímat délku samohlásek bez didaktických pomůcek?

 

Velmi těžko. Můžeme dítě opravovat a schválně přehánět délku při vyslovování a nechat dítě opakovat slovo po nás, ale brzy si uvědomíme, že to nikam nevede. Bude to trochu jak chtít slovy vysvětlit odstín barvy nebo výšku tónu. Vůbec jazyk a výslovnost má k hudbě velice blízko a stejně tak jako hra na hudební nástroj se musí pravidelně procvičovat. Velmi důležité je slyšet sami sebe a to v okamžiku vyslovování slova. To nám umožní pomůcka, jejíž fungování si můžeme představit také jako náš odraz v zrcadle. Také v zrcadle vidíme naše pohyby okamžitě a nemusí nám je nikdo popisovat.

 

Jak funguje “logopedický bzučák”? Nástroj je velmi jednoduchý, žádná elektronika. Jednoduchý zvonek, který zvoní v okamžiku, kdy je zmáčknutý spínač (klávesa). Učitel a děti na něj můžou bzučet libovolně dlouhé internaly od nejkratších po velmi dlouhé.

 

Na logopedický bzučák se dají vymyslet rozmanitá cvičení. Pomáhá v rozvíjení a kultivaci (českého) sluchu dětí.

Základní cvičení, která děláme při hodinách českého jazyka:

 

1. Určování shody či rozdílů při poslechu rytmických celků z 3 - 8 prvků a opakování rytmických celků. Děti se zavřenýma očima poslouchají dva rytmické celky krátkých a dlouhých tónů a pokoušejí se určit, jestli byly stejné nebo se lišily v počtu nebo délce jednotlivých tónů. Později se děti pokouší sami opakovat rytmický celek na bzučák. Cvičení rozvíjí smysl pro rytmus a hudebnost jazyka, které můžeme zhodnotit při výuce literatury a recitace.

 

2. Dítě vyslovuje slova a zároveň bzučí délky slabik na bzučáku. Během vyslovení slova (věty) slyší samo sebe a může se samo opravit bez nápovědy učitele. Děti tak kolikrát zahrají složitější slovo i několikrát a postupným opravováním sama sebe se dopracují ke správnému zvukovému zápisu. Děti opravují sami sebe spontánně a s chutí, protože nemají pocit, že jsou hodnoceny.

 

Cvičení s logopedickým bzučákem berou děti jako hru a příjemnou změnu, proto je snadné se ke cvičení pravidelně vracet v dalších hodinách.

 

Pokroky ve správném psaní krátkých a dlouhých samohlásek je možno pozorovat velmi brzy. Pro upevnění této dovednosti je ale potřeba ve cvičeních s logopedickým bzučákem pokračovat dál. Podle možností se snažíme zařazovat krátká cvičení do hodin českého jazyka pravidelně a věřím, že i budoucnu se k nim budeme vracet.

 

Jan Burkhardt

 

23.února 2017

 

 

Milé děti, vážení rodiče, kolegové a přátelé České školy Milán, 

 

dovolte mi, abych vám s novým rokem popřála trochu netradičně: kromě pevného zdraví, šťastného a pohodového roku bohatého na úspěchy a samé pozitivní emoce vám přeji rok plný chybování! Vím, jak to může na první pohled znít divně, zejména od někoho, kdo řídí školu. Ale vy už naši školu i práci znáte a - vzhledem ke stále vzrůstajícímu zájmu o ní - i oceňujete.

 

Mým opakovaným předsevzetím pro tento nový rok je i nadále, aby všichni - malí i velcí - chodili do naší školy s neutuchající radostí, abychom i nadále byli pro mnohé inspirující. Známky u nás nevedeme, ale ocenění i drobných pokroků, motivaci ke zlepšování a podporu snah o udržování bilingvismu a bikulturního prostředí u nás najdete vždy! Nebojte se, zkoušejte nové cesty a nikdy to nevzdávejte!!

 

Naše společná cesta je dlážděná velikými úspěchy, ale stále je co zlepšovat.

 

Děkuji vám všem z celého srdce za vaši podporu, zájem a přátelství! 

 

Ať je v tomto novém roce ČŠM i nadále silným tepajícím srdcem české severoitalské krajanské komunity!

 

Fantastický nový rok vám všem!!!

 

Soňa Alfieri

 

 

Česká škola Milán a Spolek krajanů a přátel ČR v Miláně

 

přejí všem lidem dobré vůle krásné, šťastné a spokojené Vánoce.

 

Na bilancování je ještě chvíli čas.

 

Nyní ať jsou vaše srdce plná lásky a v duši vládne klid a pohoda. Užívejte si přítomnosti těch, jež nejvíc milujete.

 

Přejeme vám, ať je tento kouzelný čas plný porozumění, překvapení a krásných setkání.

 

Šťastné a veselé!!

  

KALENDÁŘ AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

 

ZÁŘÍ

 

 • 25.9.2016   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU ČŠM

  Setkání dětí, rodičů a přátel školy v Parco Nord. Pro děti je připraven POHÁDKOVÝ LES, trasa značená barevnými fáborky, kterou  zvládnou i  bez rodičů a na které na stanovištích potkají různé pohádkové osoby. U těchto budou plnit různé úkoly. Za splnění úkolu dostanou vždy razítko a na konci hry, po doběhnutí posledního účastníka, se ti, jež odevzdají plnou kartičku, budou moci zúčastnit hromadného hledání pokladu (odměny).

  Během setkání budou podány praktické informace o novém školním roce a škole. Rodiče též budou mít možnost vyplnit závaznou přihlášku.

 

 

 

ŘÍJEN

 

 • 8.10.2016    školní sobota, zahájení výuky ČŠM

 • 15.10.2016  UČÍME SE PSÁT aneb psaní jako hraní

  Seminář o grafomotorice a její důležitosti v připravenosti na školní docházku. Mgr. Olga Široká se v praxi dlouhodobě zabývá problematikou grafomotorické přípravy a speciální pedagogikou. Vzhledem k tomu, že v Itálii je tato problematika hrubě nedoceněna a často opomíjena, chceme vám nabídnout přednášku, která vám napomůže v domácím prostředí tyto mezery vyplnit. Obsah přednášky bude tedy co nejvíce prakticky zaměřen, s různými náměty, ukázkami apod. Dozvíte se co všechno by mělo dítě umět, než začne psát, jak na nácvik psaní a jaké jsou praktické zásady  a návyky při psaní (správný sed, úchop psacího náčiní ...). Povíme si něco o metodice  rozvoje grafomotoriky a počátečního psaní, v rámci praktických ukázek si ukážeme různé uvolňovací a grafické cviky. Pozornost budeme také věnovat vhodným pomůckám na psaní - jak, na co a čím píšeme.

 • 22.10.2016   školní sobota

 

 

 

LISTOPAD

 

 • 5.11.2016  školní sobota

 • 19.11.2016 školní sobota

 • 20.11.2016 PÁNOVÉ, NA SLOVÍČKO!

  Akce určená italským partnerům našich krajanek o které vám nemůžeme nic konkrétního prozradit, protože bude velikým překvapením a všichni, kdo se na její přípravě podílí, museli složit bobříka mlčení! Věřte ale, že si při této pánské jízdě užijeme spoustu zábavy, hravou formou rozšíříme italským manželům a tatínkům českou slovní zásobu a jejich znalosti českých národních tradic a s prázdnou rozhodně neodejdou! ;)

 • 27.11.2016 MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA

  Jako již tradičně i do Milána zavítá Mikuláš v doprovodu svých věrných společníků -  čertů a andělů. Začněte připravovat dárečky pro děti a ty zase zpytovat svědomí! Čeká na ně kniha hříchů! ;)

  Maminky  se budou moci zúčastnit soutěže o nejlepší adventní pochoutku domácí výroby (slanou, sladkou, klidně i tekutou ... ) a přítomní budou hlasovat o vítězce, která za svůj um či kreativní fantazii vyhraje pěkný dárek. Jako každý rok bude bohatá tombola (předměty do tomboly můžete odevzdávat na honorárním konzulátě ČR v úředních hodinách). V rámci této akce také proběhnou nové volby do výboru Spolku krajanů a přátel ČR a budete mít možnost zaplatit členský příspěvek na nový rok.

 

 

 

PROSINEC

 

 • 3.12.2016 školní sobota

 • 14.12.2016 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

  Malí i velcí, všichni společně si v podvečerních hodinách za hudebního doprovodu zazpíváme – ve stejný moment s mnoha dalšími Čechy doma v Čechách i v zahraničních komunitách – ty nejznámnější české koledy. Přiťukneme si horkým svařákem či čajem, vyměníme si pozdravy a přání, než se rozutečeme k našim rodinám a za příbuznými na vánoční prázdniny.

 

 

 

LEDEN

 

 • 21.1.2017 LOGOPEDICKÝ SEMINÁŘ

  Po loňské velice pozitivní zkušenosti, kdy jsme zaznamenali veliký zájem o tuto problematiku a vyhrazený časový prostor se ukázal jako zcela nedostatečný, i v tomto školním roce  vám chceme nabídnout seminář věnovaný logopedii, logopedické prevenci i specifickým problematikám spojených s bilingvismem.

  Klinická logopedka Mgr. Lucie Krejčová se logopedií, ale také arteterapií zabývá již dlouho a ze své bohaté profesionální praxe a za pomoci videoukázek nám přiblíží některé nejčastější poruchy a nastíní možné terapie (opožděný vývin řeči, vývojová dysfázie, dyslálie) či nové metody na rozvoj a monitorování slovní zásoby (Terapie hrou).

  Protože ale chceme, aby tato ojedinělá přednáška měla pro vás co největší praktický přínos, dostanete možnost její program spoluutvářet. Pokud nám do 20.11.2016 napíšete téma, které  byste chtěli, aby během přednášky bylo Lucií probráno, případně ještě lépe - napíšete váš konkrétní problém/dotaz, toto bude zařazeno do programu. Dotazy se mohou týkat nejen logopedie, ale i arteterapie, případně vlivu vad a poruch řeči na specifické poruchy učení. Je také možno zařadit další praktické ukázky a cvičení: motorika jazyka a posilování jazyka, vyvozování hlásek s pohybem nebo téma slovní zásoby a větné stavby.

 

Pro zájemce, kteří se objednají do 20. prosince 2016, je zde také možnost placené individuální konzultace a vyšetření dítěte (délka závisí na problému, obvykle asi hodinová)

 

Své dotazy či žádosti o objednání pište v uvedených termínech na  ceskaskolamilan@gmail.com!

 

 • 29.1.2017 NÁVŠTĚVA PINAKOTÉKY BRERA s doprovodem a výkladem v českém jazyce PRO DOSPĚLÉ

  Po loňském úspěchu u starších dětí (9-12let) dále podporujeme projekt, který dovolí  našim krajanům lépe poznat Miláno, jejich druhý domov a v tomto případě jim přiblíží výtvarné umění jedné z nejslavnějších světových obrazáren. A třeba v nich i vzbudí emoce, které jim dodají chuť se do galerií či muzeí  vracet a  napomohou jim vybudovat si vztah k teritoriu i k umění.

  Zájemci si budou moci prohlédnout sbírku renesančního umění především z Benátek a Lombardie a vyslechnout odborný výklad historičky umění Hany Křenkové.

 

 

 

ÚNOR

 

 • 4.2.2017 školní sobota, počátek 2. pololetí

 • 12.2.2017 NÁVŠTĚVA PINAKOTÉKY BRERA s doprovodem a výkladem v českém jazyce PRO DĚTI ve věku 5-9let proběhne stejně jako pro dospělé v lednu, přirozeně adekvátní formou pro tento nízký věk. Zatímco my dospělí  vnímáme umělecká díla pouze prostřednictvím zraku, u dětí je přirozené, že nechtějí zůstat pouze u vizuálního vnímání, ale mají potřebu zapojit více smyslů, aby si zkušenost pravdu „zažily“. Je proto důležité dát jim příležitost, aby na tomto vlastním prožitku dále ještě mohly aktivně pracovat, zapojily ostatní smysly, osahaly si použitý materiál, zkusily si výtvarnou techniku,čí  rozvíjely námět za pomoci vlastní fantazie. Proto  úplně na závěr akce proběhne malá výtvarná dílnička v prostorách, které nám obrazárna dá k dispozici.

 • 18.2.2017 školní sobota

 

 • 18.2.2017 VÝTVARNÝ WORKSHOP v jehož rámci se připravíme na účast  na Mezinárodní  dětské výtvarné výstavě LIDICE 2017

 • 21.2.2017 V rámci snahy o větší zapojení do teritoriálních aktivit milánského magistrátu se zúčastníme oslav MEZINÁRODNÍHO DNE MATEŘSKÉHO JAZYKA. Byli jsme osloveni pořadateli, abychom s dětmi z ČŠM připravili malé kulturní vystoupení v českém jazyce.
 • 26.2.2017 DIDAKTICKÁ VYCHÁZKA PO STOPÁCH MARIE TEREZIE V MILÁNĚ

 • 26.2.2017 VÝTVARNÉ ODPOLEDNE  - v rámci projektu STOPY  MARIE TEREZIE V MILÁNĚ se zúčastníme výtvarné soutěže „Za časů české královny Marie Terezie“vyhlášené Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J.A.Komenského pod záštitou ministryně školství,  mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřiny Valachové k 300. výročí narození Marie Terezie.

 •  

BŘEZEN

 

 • 4.3.2017 školní dopoledne

 • 4.3.2017 ČESKÝ MASOPUST V MILÁNĚ!

  Název karneval je synonymem masopustu (z italského „carnevale“ vlastně „maso pryč“). Na pozvání za námi dorazí jihočeská folklórní masopustní skupina, která malým i velkým přiblíží staročeský masopustní ceremoniál, původní staré zvyky a obyčeje a přiveze nám i ukázat tradiční masopustní masky a nakonec zatančí a zazpívá tzv. „kolečko“.

  Následovat bude masopustní pohoštění pro velké a karnevalový rej pro děti.

 

Z důvodu nepředvídatelných zdravotních problémů vedoucí  folklórní masopustní skupiny z Jižních Čech se bohužel akce „Český Masopust v Miláně“ konat nebude. Proto na 4.března 2017 organizujeme náhradní akci pro děti i jejich rodiče:

 

KARNEVALOVÉ DOVÁDĚNÍ!

 

info v sekci ČŠM-šk.rok 2016/17-2.pololetí

 • 18.3.2017 V rámci školní soboty proběhne WORKSHOP SPISOVATELKY VERONIKY VÁLKOVÉ.

  Veronika Válková vystudovala latinu a historii na Filosofické fakultě University Karlovy a už během studií začala učit oba tyto předměty na šestiletém Gymnáziu Na Pražačce, kde působí dodnes. Na spisovatelskou dráhu vstoupila dnes už kultovním fantasy románem Wetemaa, který sama ilustrovala. Je autorkou řady populárně-naučných článků, šesti učebnic dějepisu a čtyř metodických příruček k nim, které vydala v SPN. Zábavným  a velice přijatelným způsobem umí dětem předávat znalosti  i zájem o (nejen českou) historii. Za zmínku stojí  především Edice Dobrodružné výpravy do minulosti a na ni volně navazující Kouzelný atlas putování časem, které budou předmětem worshopu.

 • 24.-26.3.2017 Pedagogové České školy Milán se zúčastní tradičního, letos již 5. SETKÁNÍ ČESKÝCH ŠKOL V ITÁLII, pořádaného tentokrát školou v Bologni.

 • 31.3.2016 NOC S ANDERSENEM

  Tato akce se zrodila v r. 2000, když se jedna uherskohradišťská knihovna rozhodla přípravit pro děti noční dobrodružství v podobě čtení pohádek, soutěží, her a překvapení a to na podporu dětského čtenářství. Od té doby se úspěšně rozšířila po mnoha knihovnách - školách- družinách v celé naší vlasti a překročila i její hranice. V Miláně se tato akce bude konat již potřetí.

  Společné aktivity - od večerního programu, přípravy večeře i  společné nocování  - děti stmelují, rodí se nová přátelství a tím se posiluje i  vazba na českou komunitu a motivace dětí český jazyk používat.

 

 

 

DUBEN

 

 • 1.4.2017 školní sobota

 • 8.4.2017 MALOVÁNÍ A ZDOBENÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK  v Miláně má už svou tradici. Naučíme vás zdobení voskem, ale společně vyzkoušíme i další, tradiční, přírodní i moderní kreativní techniky.  Prostor najde i pletení velikonoční pomlázky a soutěž o nejpovedenějšího beránka či velikonoční mazanec!

 • 29.4.2017 školní sobota

 

 

 

KVĚTEN

 

 

 

 • 6.5.2017 KURZ PREVENZE ÚRAZŮ A PRVNÍ POMOC (NEJEN) U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

  (vedený Světlanou Mercuriali, certifikovanou instruktorkou Salvamento Academy, v českém jazyce)

  Při tomto setkání se dozvíte nejprve o prevenci nejčastějších úrazů u dětí předškolního věku, ale část bude věnována i těhotenství a prvním měsícům života kojence  - jaké zásady je třeba  dodržovat již v průběhu těhotenství a v prvních měsících života kojence, abychom snížili riziko SIDS či pět jednoduchých zásad z kapitoly “Bezpečný spánek”, které zvládne každá maminka (ale i tatínek).

  Pozornost bude věnována i předcházení úrazům v domácím prostřední, u vody i na cestách, ale třeba i nové evropské směrnici o autosedačkách i-size. Jak správně nakrájet potraviny, abychom se vyhnuli případnému dušení u dítěte? Které tvary potravin nejčastěji způsobují dušení? A co dělat, když prevence selže?

  Na nácvikových figurínách kojence a dítěte předškolního věku si prakticky  nacvičíte, jak provést první pomoc.

  A abychom nezapomněli na dospělé, naučíte se, jak poskytnout první pomoc i v takovém případě.

 

 

 • 13.5.2017 školní sobota

 • 28.5.2017 DEN DĚTÍ A SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

  Slavnostní předávání diplomů a ocenění za celoroční snahu a píli našich žáčků, dárečky k svátku všech malých oslavenců, vůně pečených buřtů, soutěže a hry, degustace pochoutek ze zlatého fondu vašich rodinných receptů, přátelé, smích a pohoda ... kdo s námi jednou strávil  tento sváteční den, kterým uzavíráme náš rok, ví, o čem je řeč!

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

O všech akcích budete v dostatečném časovém předstihu podrobněji  informováni i ostatními informačními kanály (web, facebook, mailing list). U naprosté většiny nadstavbových akcí je třeba registrace vaší účasti. Věnujte tomu prosím pozornost a registrujte se včas;  je to důležité pro co nejlepší zajištění  akce!!!

 

 

 

Calendario degli eventi e delle iniziative nell’anno scolastico 2016/17

 

 

 

SETTEMBRE

 

 • 25.9.2016 INAUGURAZIONE DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO DELLA SCUOLA CECA

  L’incontro dei bambini, genitori e amici della Scuola avrà luogo nel Parco Nord di Milano. I bambini potranno addentrarsi nel BOSCO MAGICO, percorrendo un sentiero dove incontreranno alcuni dei personaggi più amati delle fiabe. Potranno partecipare alla caccia al tesoro, solo quando avranno terminato di attraversare tutto il sentiero superando vari compiti e delle “difficoltà”

  Durante il pomeriggio sarà presentato il programma dell’anno scolastico esarà possibile iscrivere i bambini alla Scuola Ceca.

 

 

 

OTTOBRE

 

 • 8.10.2016 inizio delle lezioni della Scuola Ceca

 • 15.10.2016 IMPARIAMO A SCRIVERE ovveroun divertente approccio naturale alla scrittura

  Il seminario sulla grafomotricità, presentato dalla Dott.ssa Olga Široká, propone un percorso di stimolazione e di sviluppo sia delle competenze prassico-motorie e grafo-motorie, sia delle abilità pregrafiche e grafiche dei bambini in funzione dell’acquisizione della scrittura. La Dott.ssa Olga Širokási occupa da tanto tempo della problematica della prescrittura e della pedagogia speciale, non ché dell’importanza che la grafomotricità riveste nella fase preparatoria alla scuola. Purtroppo in Italia, e in molti altri paesi, questa metodologia didattica viene spesso trascurata e in alcuni casi sottovalutata. Il nostro obiettivo, quindi, è quello di farvi conoscere questa disciplina che intreccia metodologia didattica e strumenti riabilitativi attraverso un insieme di esercizi, giochi, canzoncine e filastrocche, propedeutici per la scrittura. Il seminario sarà dedicato agli esempi pratici comeper esempio aiutare il bambino ad assumere una postura corretta nello stare sedutomentre scrive, nell’impugnatura di una matita e nella direzione naturale del gesto grafico. Il fine è quello di prevenire e/o correggere quelle abitudini posturali scorrette che potrebbero portare ad una rigidità fisica, stanchezza e influenzare la concentrazione del bambino. Saranno presentati diversi tipi di esercizi.

 • 22.10.2016 lezioni della Scuola Ceca

 

 

 

NOVEMBRE

 

 • 5.11.2016 lezioni della Scuola Ceca

 • 19.11.2016 lezioni della Scuola Ceca

 • 20.11.2016 UNA GRANDE SFIDA PER TUTTI I PAPÀ!

  Un’iniziativa rivolta ai mariti e ai compagni italiani, con un programma segreto però, credetemi, molto divertente ed interessate: attraverso diversi giochi potrete ampliareil vostro lessico ceco e conoscere più a fondo le tradizioni della cultura ceca. Una cosa è certa però: sicuramente non tornerete a casa a mani vuote! ;)

 • 27.11.2016 FESTA DI SAN NICOLA

  Come da tradizione anche a Milano arriva il tanto atteso San Nicola, accompagnato da angeli e diavoletti. Tenetevi pronti a preparare i regali per i vostri bimbi, i quali dovranno dire se secondo loro si sono comportati da bravi bambini. Attenzione però: ci sarà anche il libro dei peccati! ;)

  Le mamme potranno partecipare al concorso della torta casalinga più buona (salata, dolce ma perché no anche liquida...). Saranno tutti gli partecipanti ad eleggerela vincitrice. Come da tradizione, sarà organizzata anche una ricca tombola, dove potrete vincere interessanti premi (le persone che lo desiderano possono recarsi presso il Consolato Onorario della Repubblica Ceca durante gli orari d‘ufficio e fare donazioni che verranno utilizzate come premio). Durante il pomeriggio si svolgeranno le elezioni del nuovo comitato dell’Associazione dei Connazionali e degli Amici della Repubblica Ceca e si potrà versare la quota associativa annuale.

 

 

 

DICEMBRE

 

 • 3.12.2016 lezioni della Scuola Ceca

 • 14.12.2016 CANTIAMO I CANTI DI NATALE

  Grandi e piccoli, tutti insieme, canteremo i più famosi canti tradizionali di Natale. Tutti sono inviati a partecipare. Così faranno alla stessa ora tante altre persone di nazionalità ceca e non, sia nella Repubblica Ceca che all‘estero. Al termine dei canti, per chi vorrà, potrà brindare insieme a noi con un buon bicchiere di vinbrûlé oppure una tazza dithè. Questa sarà una bella occasione per scambiarsi gli auguri natalizi prima di raggiungere i propri familiari e festeggiare le vacanze natalizie.

 

 

 

GENNAIO

 

 • 21.1.2017 SEMINARIO DI LOGOPEDIA

  Visto il forte interesse riscontrato l’anno scorso, anche quest’anno abbiamo deciso di riproporre un seminario dedicato alla logopedia, in relazione alle problematiche specifichedel bilinguismo.

  La Dott.ssa Lucie Krejčová si dedica alla logopedia clinica e all’arteterapia da tanti anni e ci presenterà attraverso esempi pratici e diversi video i problemi più frequenti e le possibili ed eventuali soluzioni (ritardi di linguaggio, dislalie) e nuovi metodi per la stimolazione e il monitoraggio del lessico (Terapia del gioco).

  Vi chiediamo gentilmente di inviarci eventuali domande o problemi che avete riscontrato entro il 20.11.2016.Sarà nostra premura fare il possibile di inserirleall’interno del programma del seminario.

  Le domande possono essere inerenti sia al campo della logopedia che all’arteterapia, oppure riguardare i vari difetti di pronuncia, disturbi specifici di apprendimento, etc. Saranno presentati alcuni esempi pratici di esercizi per migliorare la mobilità della lingua, pronuncia,lessico e la sintassi.

 

È possibile richiedere entro il 20 dicembre 2016un consulto individuale e diagnostico del bambino a pagamento. La durata dipende dal tipo di problema. (in genere dura un’ora circa)

 

Potete inviare le vostre richieste o domande al seguente indirizzo email:ceskaskolamilan@gmail.com

 

 • 29.1.2017 VISITA ALLA PINACOTECA DI BRERA con la guida in lingua cecaPER ADULTI

  Ancora una volta, grazie al grande interesse riscontrato l’anno scorso, proseguiamo nel nostrointento di avvicinare ai nostri connazionali la città di Milano e soprattutto i suoi tesori di arte grafica che è conservata in una delle gallerie più famose al mondo.

  I partecipanti visiteranno la sezione dedicata all’arte rinascimentale veneta e lombarda che sarà presentata dalla Dott.ssa Hana Křenková.

 

 

 

FEBBRAIO

 

 • 4.2.2017 lezioni della Scuola Ceca, inizio del secondo semestre

 • 12.2.2017 VISITA ALLA PINACOTECA DI BRERA con la guida in lingua ceca PER BAMBINI 5 - 9 anni. Come per gli adulti nel mese di gennaio, sarà organizzata, in forma rivista e adatta alla loro età, una visita per i bambini di età scolare. Gli adulti percepiscono l’arte soprattutto attraverso la vista, i bambini di solito cercano di coinvolgere più sensi contemporaneamente. Quindi è molto importante dare a loro la possibilità di partecipare attivamente, coinvolgendo i diversi sensifacendogli provare varie tecniche e dandogli la possibilità di sviluppare il tema con la loro fantasia. Alla fine del pomeriggio i bambini potranno sbizzarrirsi nel piccolo laboratorio messo a disposizione dalla Galleria Brera.

 • 18.2.2017 lezioni della Scuola Ceca

 • 21.2.2017 Parteciperemo alla GIORNATA MONDIALE DELLA LINGUA MADRE con un corto programma culturale in lingua ceca preparato durante le lezioni della Scuola Ceca.

 

 

 

MARZO

 

 • 4.3.2017 lezioni della Scuola Ceca

 • 4.3.2017 CARNEVALE CECO A MILANO!

  Il nome carnevale deriva dalle parole italiane eliminare carne. I festeggiamenti si svolgono spesso in pubbliche parate. L’elemento principale è l’uso delle maschere. Per questa occasione sarà presente un gruppo folcloristico della Boemia Meridionale che ci presenterà un antico cerimoniale ceco e i tradizionali balli, maschere e canzoni tipici del carnevale.

  Seguirà un rinfresco a tema per grandi e festa del carnevale per i bambini.

 • 18.3.2017 Nell’ambito delle lezioni della Scuola Ceca si svolgerà il workshop della scrittrice Veronika Válková.

  Veronika Válková ha studiato la lingua latina e la storia presso la Facoltà di Filosofia della Università di Carlo e già durante gli studi ha cominciato ad insegnare presso il Liceo Na Pražačce, dove lavora finora. La sua prima opera è il romanzo fantasy di culto,Wetemaa, da lei anche illustrato. Ha scritto numerosi articoli, sei libri di storia e quattro manuali metodologici per l‘insegnamento. Grazie il suo approccio molto divertente ed coinvolgente, riesce a trasmetteai bambini un forte interesse l’interesse per la storia (non solo ceca). Durante il workshop presenterà i suoi libri (purtroppo finora non tradotti in italiano).

 • 24.-26.3.2017 Gli insegnati della Scuola Ceca di Milano parteciperanno al tradizionale INCONTRO DELLE SCUOLE CECHE IN ITALIA, che quest’anno avrà luogo a Bologna.

 

 

 

APRILE

 

 • 1.4.2017 lezioni della Scuola Ceca

 • 8.4.2017 PREPARAZIONE DELLE UOVA COLORATE PER PASQUAa Milano ha già la sua lunga tradizione. In preparazione all’arrivo della Pasqua verrà insegnata la tecnica di decorazione delle uova con la cera d’api e altre tecniche sia tradizionali che innovative e creative. Cercheremo di fare la treccia e saranno esposti i dolci pasquali tipici!

 • 29.4.2017 lezioni della Scuola Ceca

 

 

 

 

 

MAGGIO

 

 • 13.5.2017 lezioni della Scuola Ceca

 • 28.5.2017 GIORNATA DELL’INFANZIA E TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO

  Verranno consegnati ai nostri studentii diplomi e dei premi per l’impegno da loro dimostrato nell’anno scolastico. Il programma comprende giochi e trattenimento per i bambini, un piccolo rinfresco per tutti e una giornata gioiosa e simpatica trascorsa con gli amici e conoscenti. Chi ha provato questa esperienza, non mancherà anche questa volta!

 

AVVISO:

Tutti gli eventi verranno pubblicati con debito anticipo anche attraverso altri canali informativi (web, Facebook, mailing list). Per tutti gli eventi programmati viene richiesta una conferma di partecipazione in anticipo. Vi chiediamo di prestarci debita attenzione e di iscrivervi in tempo; ci è necessario per assicurare un adeguata preparazione dell‘evento!!!

  

 

 

 

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU ČŠM JE UŽ ZA DVEŘMI!!!

Sledujte podrubriku školního roku 2016/17..!

 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!

 

ČŠM se těší veliké oblibě mezi rodiči.

 

Pokud jste tak ještě neučinili a máte zájem o to, zapsat vaše dítě do naší školy (ať už teď, nebo výhledově), případně dostávat informace o nadstavbových akcích pro děti (které jsou určené všem krajanským dětem, nejen žákům školy) i pro dospělé (odborné semináře a jiné) neotálejte s vyplněním dotazníku!

 

Najdete jej zde: https://goo.gl/forms/4oeEXRMtHtPomK1w1

 

ČŠM pro letošek přínáší však i jinou, VELMI DŮLEŽITOU NOVINKU:

 

vzhledem k tomu, že sílí zájem rodin i ze vzdálenějších míst Lombadie i ostatních přilehlých regionů (naši školu v uplynulém roce navštěvovali  dokonce 3 žáci z Turína, ale běžně dojíždějí  i z míst jako je Lecco, Piacenza, Pavia, Bergamo atd), rozhodli jsme se vyjít vstříc všem rodinám s dětmi ve školním věku, které mají o studium českého jazyka a českých reálií zájem a ve školním roce 2016/17 plánujeme nově rozšířit klasickou výuku ČJ a českých reálií o zatím zcela ojedinělý

zkušební projekt e-learningu, milánské české internetové školy (MiČŠ)

tak, abychom dovolili dosáhnout na výuku a podpořili v jejich snaze i rodiny i ze vzdálenějších míst italského severu. Tento projekt předpokládá povinnou minimální prezenci žáka na školním vyučování pouze 1x za 4 sobotní lekce, jedná se tedy o kombinaci prezenčního a individuálního vzdělávání s intenzivní podporou žáka a jeho rodiny školou, za využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání. ČŠM vytvoří e-learningový portál, kde postupně bude pedagogy ČŠM vytvořena databáze elektronických, materiálních a didaktických i audiovizuálních prostředků k výuce (souběžně s vlastní prezenční výukou), kontrolních testů a domácích úkolů napomáhajících k efektivnímu dosažení společného vzdělávacího cíle. Žák bude přiděleným pedagogem sledován pravidelně a individuálně (úkoly, testy, skype konzultace) a během účasti žáka na prezenční výuce bude pravidelně vyhodnocováno zvládnutí látky a dosažení dílčích cílů.

 

Pokud máte o tuto novinku zájem, zaregistrujte se a nebo nám napište na ceskaskolamilan@gmail.com .

 

Další informace budou také podány na Setkání rodičů a přátel školy, které se uskuteční 25.9.2016 a o kterém budete v příštích dnech ještě detailněji informováni.

 

 

Vážení a milí rodiče a přátelé České školy Milán,

 

přípravy na nový školní rok 2016/17 jsou i přes stále ještě prázdninový čas v plném proudu.

 

Aby se nám podařilo školní rok co nejlépe připravit, zejména vzhledem k faktu, že v současné době jsou prostory (a tudíž i počet míst) limitovány, prosíme vás o vyplnění následujícího dotazníku.

 

Vyplnit by jej měli ti, jež uvažují o zápisu svého dítěte do ČŠM v tomto školním roce, ale i ti, kteří tak hodlají učinit výhledově a chtějí být o aktivitách a dění ve škole informováni, případně mají zájem být informováni o nadstavbových akcích ČŠM určené i ostatním krajanským dětem, nejen žákům školy, či odborných seminářích pro dospělé.

 

Proto vás také prosíme o sdílení tohoto linku mezi vaše přátele a známe, o kterých víte, že by mohli mít o informace o ČŠM zájem.

 

Děkujeme!

 

Soňa Alfieri, Česká škola Milán

 

 

ČŠM shromažďuje osobní údaje výhradně jen v rozsahu nutném pro splnění přesného účelu stanoveného osobou odpovědnou za zpracování příslušné služby. Údaje nebudou opětovně použity k jinému, neslučitelnému účelu a ČŠM se zavazuje, že  nezpřístupní ty informace žádné třetí osobě. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mají uživatelé právo žádat změnu nebo smazání osobních údajů.

 

 

EVALUAČNÍ DOTAZNÍK

 

 

Školní rok 2015/16 v České škole Milán se nezadržitelně chýlí ke svému konci. Výuková část skončila, v sobotu 28.5.2016 nás čeká jeho slavnostní ukončení na Honorárním konzulátu ČR.

 

D ovolujeme si vás proto požádat o vyplnění tohoto evaluačního dotazníku. Jde nám o to, abychom měli zpětnou vazbu, což nám umožní identifikovat oblasti, ve kterých se můžeme nadále zlepšovat, jakož i vaše potřeby a vaše subjektivní vnímání našich snah a naší práce. Dotazník je ZCELA ANONYMNÍ. Sdělte nám prosím upřímně vše, co považujete za důležité. Dotazník je rozdělen do 7 sekcí:

 

1) Spokojenost s prostředím školy

 

2) Úroveň vzdělávání

 

3) Vztahy ve škole

 

4) Informovanost

 

5) Nadstavbové aktivity

 

6) Praktická organizace chodu školy

 

7) Závěr

 

Odpovídat mohou nejen rodiče, ale i ostatní  zainteresované osoby (dotazník je nastaven tak, že lze odpovídat i jen na některé otázky, ne nezbytně na všechny).  Na konci každé sekce je dán prostor k ev. osobnímu slovnímu vyjádření.

 

Za každopádně co nejkompletnější vyplnění vám předem děkujeme!

 

S konečnými výsledky budete seznámeni.

 

Soňa Alfieri, Česká škola Milán

 


 

Česká škola Milán

 

ve spolupráci se Spolkem krajanů a přátel ČR a Českým centrem

 

si vás dovoluje pozvat na

 

přednášku na téma logopedie a logopedické prevence

 

 

 

Tato, v Itálii ojedinělá akce, je určena především rodičům, ale i dalším zájemcům.

 

Klinická logopedka Mgr. Lucie Krejčová, členka Asociace klinických logopedů a České arteterapeutické asociace, která se logopedii, ale i arteterapii věnuje již 15 let, nás v úvodu seznámí s logopedií jako speciální pedagogickou vědou a její provázaností s jinými obory.

 

Dále se budeme věnovat včasnému podchycení logopedických poruch a vad a jejich prevenci, ale dotkneme se i některých problematik, se kterými se můžeme setkat: bilingvní prostředí a jeho vliv na řečový vývoj, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, dyslálie, ale i koktavost nebo selektivní mutismus. Nebudeme se ale věnovat jen teorii – Mgr. Krejčová  vám kromě videoukázek, ilustrujících jednotlivé dysfunkce a jejich nápravu, ukáže také konkrétní pomůcky a práci s nimi - a to nejen pro korekci a nácvik výslovnosti, ale též pro práci s větnou stavbou, pro sluchové či zrakové vnímání, sluchovou paměť, rytmus, při opoždění v oblasti kresby a grafomotoriky.

 

Na konci bude dán prostor diskuzi i konkrétním dotazům a problematikám účastníků.

 

 

 

Kde: v Českém domě, via G.B. Morgagni 20, Milano

 

Kdy: v sobotu 30. dubna 2016, od 15 do 18 hodin

 

Cena: pro rodiče žáků České školy Milán je vstup zdarma, ostatní 5

 

Přednáška bude pouze v českém jazyce a během přednášky bude podáváno malé občerstvení.

 

 

 

Pro účast na přednášce vyplňte prosím online registraci. Bude vám zasláno potvrzení,

které slouží jako vstupenka na akci.

 

 

REGISTRACE NA PŘEDNÁŠKU O LOGOPEDII A LOGOPEDICKÉ PREVENCI zde:

http://goo.gl/forms/vksYnp1HX2

 

 

 


 

Na co se nás často ptáte?

 

-          moje dítě mluví bez vady...

-          moje dítě ještě nemluví, ani česky, ani italsky...

-          my žádný problém nemáme, ten mi toho napovídá! Někdy se sice musím soustředit, abych mu rozuměla, ale to je, protože mluví strašně rychle...

Může být i tak pro mě seminář v něčem přínosný?

 

 

 

Samozřejmě! Logopedie se nezabývá jen dyslálií, tedy poruchou správné výslovnosti. A i v tomto případě je důležitá prevence (mluvnická cvičení můžeme provádět i s dětmi, které ještě nemluví – cvičení motoriky rtů, jazyka, usměrňování dechového proudu), tak abychom problémům předcházeli. Protože předcházet je vždy o mnoho lehčí než napravovat.

 

Někdy máme pocit, že dítě  vyslovuje správně hlásku, ale to ve skutečnosti nemá správně nastavená mluvidla, děti jsou velice vynalézavé (př.: vystrkuje jazyk při vytváření hlásek D, T, N, případně L?). I taková breptavost (rychlé tempo řeči) je problém. Stejně jako opožděný vývoj řeči (dítě okolo druhého roku nemá nebo má jen velmi malou slovní zásobu, netvoří věty, jeho řeč je velmi špatně srozumitelná).

 

Ale existuje mnohe dalších polí, jimiž se logopedie zabývá. Věděli jste, že mezi dobrým vývojem řeči a obratným ovládaním jernných pohybů rukou, zejména prstů, existují pevné vzájemné vztahy? Že je stejně důležité procvičování fonematického sluchu, či rozvíjení jemné rozlišovací schopnosti sluchu? Že pro koktavost jsou 2 krizová období – mezi 3. a 4. rokem a při nástupu do školy?

 

O všech těchto, ale i mnoha dalších problematikách budeme v sobotu 30.dubna na semináři „Promluvme si!“ s Mgr. Lucií Krejčovou hovořit. I když máte pocit, že teď, v tento moment, se vás netýkají, je dobré být o možných úskalích informován, nemyslíte?
Proto neváhejte a přijďte mezi nás, máte neopakovatelnou šanci!

 

Registrace účastníků zde: http://goo.gl/forms/vksYnp1HX2, bude vám zasláno potvrzení, které slouží jako vstupenka na akci.

 

4. SETKÁNÍ ČESKÝCH ŠKOL V ITÁLII

 

NEAPOL 26.-27.ÚNORA 2016


 

Ve dnech 26. – 27.2.2016 se za přítomnosti  zástupců Senátu ČR, Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Velvyslanectví ČR v Římě i honorárních konzulátů Milán a Neapol, České školy bez hranic a ředitelek a učitelů jednotlivých škol působících v Itálii v Neapoli konalo již 4. setkání  českých škol v Itálii s podtitulem „Rozvoj jazykové a kulturní úrovně žáků českých škol v Itálii“, kterého se zúčastnila i naše škola.

 

Z úst přítomných hostů - pana senátora Grulicha, předsedy Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, paní velvyslankyně Hany Hubáčkové, pana Jaroslava Kantůrka - zmocněnce pro krajanské záležitosti na MZV a pana Ladislava Bánovce – ředitele zahraničního odboru MŠMT, zazněla upřímná ocenění kvalitní, obětavé a často nelehké práce učitelů čestiny v zahraničí.

 

Zvyšující se zájem  ústředních správních úřadů českého státu, poslanců a senátorů o život českých krajanů v zahraničí, stejně jako podpora od těchto institucí, je pro naši práci, a její propojení s českým vzdělávacím systémem, velkým přínosem.

 

Roste rovněž  také zájem českých krajanů v Itálii o rodný jazyk a českou kulturu a proto i na italském území vzniklo během několika let – za podpory honorárních konzulátů a krajanských sdružení -  pět českých škol: kromě naší milánské školy  jsou to české školy v Neapoli, Římě, Florencii, Boloni. Cílem těchto setkání je proto nabídnout možnost a příležitost k výměně zkušeností a k získávání nových inspirací, ale třeba také pochopení a pomoc při řešení praktických problémů, vždyť naprostá většina radostí i starostí je podobná ve všech školách.

 

Dopolední workshop učitelů přinesl všem, jako vždy, plodnou konfrontaci a opravdu mnoho nových podnětů. Přínosné ostatně jsou i přímé kontakty mezi jednotlivými vyučujícími, které pak mohou vést k plodné spolupráci mezi školami i jednotlivými třídami.

 

Tak tomu ostatně bylo i při zrodu projektu Putování kašpárka Pimprlete, který vznikl před 2 lety právě v Neapoli, ve spolupráci s naší milánskou školou - naši žáčci si jej jistě dobře pamatují. Tento úžasný projekt dokonce opustil hranice Itálie a zapojily se do něj i školy a školky v ČR a dalších 30 českých škol po celém světě! Po dvou letech putování se ale kašpárek vrátil opět do Neapole a tak si všíchni přítomní mohli v nádherných prostorech monumentálního komplexu San Severo prohlédnout výstavu prací ze všech škol, které Kašpárek navštívil. Tato dorazila z Plzně z Muzea loutek, kde byla k vidění od 1.7. do 31.10. loňského roku.

 

Setkání obohatila o nové informace, týkající se ČŠBH a praktických, administrativních aspektů i spolupráce s českými vládními orgány, také Iva Jírovská, místopředsedkyně ČŠBH a součástí setkání ale byl také odborný seminář Jitky Kendíkové, ředitelky ZŠ a Gymnázia J.Gutha – Jarkovského v Praze, na téma „Žák se speciálními vzdělávacími potřebami“. Paní ředitelka Kendíková ale během setkání mluvila také ještě  na téma  „Česko- italská spolupráce v oblasti školství“. Spolupráce, se kterou má její škola bohaté zkušenosti, neboť ve školním roce 2015/16 otevřela 1. a 6. třídu s česko – italským vzdělávacím programem. Ostatně probíhá i oboustranně prospěšná spolupráce také s našimi českými školami zde v Itálii – třeba právě zkušební přezkušování žáků na konci školního roku.

 

 

 

 

Následující den po setkání českých škol část účastníků využila k procházce na hrad Sant' Elmo, z kterého je krásný výhled na celou Neapol.

 

Česká škola Milán srdečně děkuje paní Heleně Schwarzové z České školy Neapol, Česko italsko kulturnímu spolku Bohemia a Honorárnímu konzulátu v Neapoli za skvělou organizaci tohoto setkání a velmi pestrý program. A všem kolegům a kolegyním z ostatních českých škol v Itálii za příjemnou atmosféru, podnětnou a plodnou výměnu zkušeností a hlavně za to, co je společné nám všem:

obrovské nadšení ve snaze učit český jazyk a předávat dál našim žáčkům naše české tradice i české kulturní bohatství!

(Soňa Alfieri)

 

 

 

 

 


INFORMACE O ČESKÉ ŠKOLE

 

MILÁN

Česká škola Milán se zaměřuje, kromě výuky českého jazyka a českých reálií, na podporu rozvoje řeči a českého jazyka přirozeně bilingvních dětí pocházejících z česko-italských rodin žijících v Miláně a celé Lombardii. Tento projekt je zastřešován organizací Česká škola bez hranic a Česká škola Milán je vedena jako spolupracující škola této organizace.

 

Cílem našich projektú je podpora rozvoje řeči a českého jazyka u dětí z česko-italských nebo českých rodin žijících v Miláně a okolí; zvýšení informovanosti českých maminek o možnostech a metodách bilingvní výchovy a podpora užití českého jazyka v komunikaci matky s dítětem již od narození; rozvoj preverbálních a verbálních schopností dítěte a rozvoj dovedností uplatnitelných v obou jazycích; zvýšení možnosti setkávání českých maminek a českých dětí s možností sdílení a podpory české kultury a českého jazyka; zvýšení možnosti přístupu dětí i dospělých k české a česky psané literatuře vedoucí k rozvoji čtenářské gramotnosti a seznamování s českým kulturním dědictvím v písemné podobě. Cílem je také přirozeně posilovat povědomí dětí o českých kořenech, seznamovat děti s českou historií, navazovat vědomí soudržnosti mezi českými krajany a tím přispět k rozvoji komunity.

 

Naše škola byla založena v lednu 2013 a těší se veliké oblibě dětí i rodičů nejen z Milána, ale z celé Lombardie. Během našeho fungování jsme vytvořili pevnou základnu žáků i rodičů a naše škola se stala stabilní součástí českých škol v Itálii, se kterými úspěšně spolupracuje. Našim cílem je nejen zachování poskytování kvalitní předškolní výchovy, ale postupné rozšiřování výuky pro děti školního věku tak, aby byla zajištěna kontinuita vzdělávání českých dětí v zahraničí a podpora soustavné přípravy na konání rozdílových zkoušek v kmenové škole v České republice.

 

Kromě kurzů rozvoje řeči a českého jazyka pro dětí se zabýváme také pořádáním vzdělávacích přednášek na podporu česko-italského bilingvismu, pořádáním kulturně vzdělávacích akcí pro děti i rodiče, setkávání dětí a rodičů za cílem předávání a sdílení české kultury a českých tradic a soustavného sbližování české komunity.

 

Naši činnost můžete sledovat na těchto stránkách (pro větší přehlednost rozděleno do jednotlivých školních roků), na předchozích webových stránkách projektu Amosek https://amosek.wordpress.com/, ev. na facebookové stránce České školy Milán https://www.facebook.com/ceskaskolamilan/.

 

Případné dotazy vám rádi zodpovíme na ceskaskolamilan@gmail.com

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ROK 2015/16 V NAŠÍ ŠKOLE OFICIÁLNĚ ZAČAL

 

26.9.2015 V 9.30HOD.