LEGISLATIVA  PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ V ZAHRANIČÍ A PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ZAHRANIČÍ

Novela školského zákona platná od 1. 9. 2018

Znění kapitol, které se týkají žáků – občanů ČR žijících v zahraničí, je výsledkem dlouhodobé práce spolku Česká škola bez hranic a jeho úzké spolupráce s ministerstvem školství a ministerstvem zahraničí, a to již od roku 2009.

V novele se objevuje mnoho pozitivních změn a pochopení pro mladého českého občana v zahraničí:

  • zápis do kmenové školy nebude již povinný, ale možný, stejně jako rozdílové zkoušky (ty od 1. 1. 2012)

  • žáci,  kteří jsou již žáky kmenové školy v ČR, jimi zůstávají

  • rodič bude zahraniční docházku prokazovat českému ministerstvu školství čestným prohlášením

  • výuka poskytovatele vzdělávání v zahraničí, tedy toho, který podepsal s MŠMT smlouvu, bude dále v ČR uznávána (od 1. 5. 2015) – do 1. pololetí 9. ročníku bez přepisování výsledku na české vysvědčení, za 2. pololetí 9. třídy bude žákovi vydáno české vysvědčení s doložkou o ukončení povinné školní docházky v ČR, s výsledky od poskytovatele vzdělávání v zahraničí.  

  • novela srovnává podmínky žáka – občana ČR, který se vrací do ČR (= získal vzdělání mimo  území ČR), a cizince, který dlouhodobě pobývá na území ČR – mají nárok na stejné úlevy u maturitní zkoušky, nemusí skládat nostrifikační zkoušku z češtiny, je mu na žádost prominuta přijímací  zkouška z češtiny na SŠ, je-li součástí přijímacího řízení, úroveň znalosti jazyka se ověřuje jen pohovorem.

  • Od 1. 9. 2017 je v ČR stanovena povinnost posledního ročníku předškolního vzdělávání, která se nevztahuje na osoby, které nepobývají na území České republiky déle než 90 dnů, včetně občanů ČR v zahraničí.

  • Od roku 2016 považuje paragraf 182 a za přestupek situaci, kdy rodič nezapíše prokazatelně žáka k plnění povinné školní docházky v ČR po dovršení 6 let – v současné době tedy do kmenové školy,  od 1. 9. 2018 prohlášením na ministerstvo. Za tento přestupek může být udělena pokutu 5000,- Kč. 

Veškerá legislativa je upravována ŠKOLSKÝM ZÁKONEM.

 

Aktuální znění účinné od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2017 najdete zde: https://www.dropbox.com/s/vh6bv8htvb1fqcb/skolskyzakon-1.1.2017.pdf?dl=0

 

 

 

PRÁVNÍ RÁMEC PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ZAHRANIČÍ

 

Plnění povinné školní docházky žáků v zahraničí konkretizuje § 38 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pro lepší orientaci zde naleznete výňatky ze zákona týkající se pouze plnění povinné školní docházky v zahraničí: https://www.dropbox.com/s/mo8tgb6ye6b7qz1/Legislativa%20-%20vynatky%20ze%20sk.zakona.docx?dl=0

 

 

 

UPOZORNĚNÍ! Oproti loňským rokům se mění termín zápisu prvňáčků.

 

Lednový termín  (dříve běžně 15.1.-15.2.) je nahrazen termínem DUBNOVÝM !!

 

Přesné znění zákona:

§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Komentář: Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona: Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) jako zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do 5 000 Kč. Žádost o přijetí podává zákonný zástupce, není uvedeno, že musí při jejím podání být přítomné i dítě.

 

 

 

Zde najdete celý právní rámec  upravující zápis prvňáčků: https://www.dropbox.com/s/6n3m5661tviijhx/Informace%20k%20organizaci%20zapisu%20k%20povinne%20skolni%C2%AD%20dochazce_2016_12_web.docx?dl=0

 

Doporučuji vám věnovat pozornost také příloze č.1,  kde najdete, co všechno by dítě před zápisem mělo umět a být schopné zvládnout.

 

Využít můžete také přílohu č.2, kde najdete vzor žádosti o přijetí, ze kterého můžete vycházet, až budete kontaktovat ředitele vámi vybrané školy.

 

Doporučuji vám navázat telefonní nebo emailový kontakt s vámi vybranou školou co nedříve, abyste zjistili, zda tato škola má vůbec  kapacitu pro přijímání dětí i  z nespádových oblastí (pokud má vaše dítě trvalé bydliště v zahraničí) a jaké jsou konkrétní podmínky přijetí této školy.

 

 

 

Veškeré aktualizované informace najdete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy: http://www.msmt.cz/

 

 

Žák může plnit povinnou školní docházku ve škole mimo území České republiky nebo v evropské škole působící na základě Úmluvy o statutu Evropských škol nebo formou individuální výuky v zahraničí.

 

Žák, který plní povinnou školní docházku jedním z výše uvedených způsobů, je vždy zároveň žákem české školy, kde je zapsán k plnění povinné školní docházky (tzv. kmenová škola).

 

Před odjezdem do zahraničí je zákonný zástupce žáka povinen oznámit řediteli kmenové školy předpokládanou dobu plnění povinné školní docházky v zahraničí, způsob plnění povinné školní docházky, adresu místa pobytu žáka a popřípadě i adresu příslušné zahraniční školy. Zákonný zástupce žáka je povinen přihlásit žáka do zahraniční školy nejpozději do dvou týdnů po příjezdu žáka do země pobytu.

 


 

Žák, který plní povinnou školní docházku v zahraničí, MŮŽE na žádost zákonného zástupce konat zkoušky z vybraných předmětů ve své kmenové škole. Výjimkou jsou evropské školy, kdy žák zkoušky nekoná.

 

Pokud žák zkoušky koná, pak se konají z těchto předmětů:

 

  • ve všech ročnících ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, stanoveného Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV),

  • ve 4. a 5. ročníku ze vzdělávacího obsahu vlastivědné povahy vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, stanoveného RVP ZV,

  • v 6. - 9. ročníku ze vzdělávacího obsahu vztahujícího se k České republice vzdělávacího oboru Dějepis a Zeměpis, stanovených RVP ZV.

 

 

Žák, který plní povinnou školní docházku formou individuální výuky v zahraničí a koná zkoušky, pak je koná z každého předmětu uvedeného v příslušných ročnících školního vzdělávacího programu zkoušející školy s výjimkou předmětů volitelných.

 

Zkoušku lze konat za období nejméně jednoho pololetí školního roku, nejdéle však za období dvou školních roků. Konkrétní obsah a rozsah zkoušky stanoví ředitel zkoušející školy v souladu se školním vzdělávacím programem zkoušející školy. Se stanoveným obsahem a rozsahem zkoušky seznámí ředitel zkoušející školy s dostatečným časovým předstihem zákonného zástupce žáka, nejpozději však při stanovení termínu zkoušky.

 

Zkouška je komisionální. Komisi jmenuje ředitel zkoušející školy. Termín konání zkoušky dohodne ředitel zkoušející školy se zákonným zástupcem žáka tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do dvou měsíců po skončení období, za které se zkouška koná. Nedojde-li k dohodě mezi zákonným zástupcem žáka a ředitelem zkoušející školy, stanoví termín zkoušky ředitel zkoušející školy. Není-li možné žáka ze závažných důvodů v dohodnutém termínu přezkoušet, stanoví ředitel zkoušející školy náhradní termín zkoušky tak, aby se zkouška uskutečnila nejpozději do čtyř měsíců po skončení období, za které se zkouška koná.

 

Před konáním zkoušky předloží zákonný zástupce žáka řediteli zkoušející školy vysvědčení žáka za příslušný ročník zahraniční školy a jeho překlad do českého jazyka. V případě pochybností o správnosti překladu je ředitel zkoušející školy oprávněn požadovat předložení úředně ověřeného překladu.

 

V případě, že zákonný zástupce žáka má pochybnosti o správnosti výsledku zkoušky, může požádat o komisionální přezkoušení.

 


 

Žáka, na kterého se vztahuje povinná školní docházka a který nekonal zkoušky, zařazuje po návratu ze zahraničí ředitel kmenové školy do příslušného ročníku po zjištění úrovně jeho dosavadního vzdělání a znalosti vyučovacího jazyka.

 

 

 

Výše uvedené platí i v případě, že žák má kromě občanství ČR i občanství jiného státu!

 

 

 

 

Školy poskytující vzdělávání českého jazyka a reálií České republiky v zahraničí

Občané ČR většinou plní povinnou školní docházku denním prezenčním vzděláváním v zahraniční škole zřízené podle práva státu žákova pobytu. Řada z nich se také vzdělává v českém jazyce formou odpolední nebo sobotní výuky v českých školách - tzv. poskytovatelé vzdělávání v zahraničí. Některé z nich mají podepsané s MŠMT ujednání o poskytování vzdělávání občanům České republiky v období plnění povinné školní docházky. Umožňují svým žákům absolvovat vzdělávání, na jehož základě obdrží za pololetí nebo školní rok osvědčení. Po předložení osvědčení společně s vysvědčením ze zahraniční školy, kde žák plní povinnou školní docházku, obdrží žák v kmenové škole v ČR české vysvědčení, aniž by musel vykonávat zkoušky. Získání osvědčení mu také umožní zařazení do odpovídajícího ročníku při případném návratu zpět do ČR. MŠMT informuje o poskytovatelích vzdělávání v zahraničí, s nimiž je uzavřeno ujednání, na svých webových stránkách.

 


O TÉMATU JSME PSALI  JIŽ LONI:

!klikni zde!

Soňa Alfieri

2.1.2017