21.1.2017

 

Řeč našich dětí ovlivňuje spousta faktorů a v bilingvním, či stále častěji dokonce multilingvním prostředí, se vše ještě více komplikuje.

 

Logopedie není jen o tom, jak správně našpulit ústa a opřít jazyk o zuby či patro. To, jak na dítě mluvíme, tedy řečové vzory v rodině, genetické predispozice, ale i možné poruchy sluchu jako takového, či problémy s fonematickým sluchem, ochablé mimické svaly v obličeji, nedostatečné vyvinutá hrubá a jemná motorika, prostorové vnímání - to vše zcela významně ovlivňuje, jak bude naše dítě mluvit.

 

O potřebě a důležitosti včasného rozpoznání logopedické poruchy není asi třeba nikoho přesvědčovat. Je důležité si ale uvědomit, že tato problematika pak následně může souviset s problémy při výuce čtení a psaní, či dalších, a to čím dál tím více častějších, poruch učení.

 

Mgr. Lucie Krejčová účastníky tohoto velmi intenzivního odpoledne seznámila s  mnoha úskalími, které mohou rodiče potkat a dala jim spoustu podnětů, jak pomoci dítěti ke správnému vývoji řeči. Za pomoci četných videoukázek se přítomní věnovali jednotlivým druhům narušené komunikační schopnosti, především opožděnému vývoji řeči, vývojové dysfázii, dyslálii. Lucie Krejčová nabídla zájemcům spoustu zajímavých podnětů k rozvíjení jednotlivých schopností a dovedností hravě a zábavně, ať už prostřednictvím vlastních logopedických cvičení, herních aktivit či za pomoci mnoha pomůcek, které dítěti pomůžou se správně naučit mluvit – stolních her, knížek, zvukových nahrávek, pracovních listů.

 

Úplně nakonec, s využitím praktických zkušeností Lucie Krejčové také v oblasti arteterapie, si v posledním interaktivním bloku přítomní mohli prakticky vyzkoušet jak "rozpovídat" a nenásilně přivést ke kresbě i dítě, které tyto aktivity odmítá.

 

Účastníci přednášky obdrží v příštích dnech slíbené materiály v elektronické podobě.

 

 

(22.1.2017)

LOGOPEDICKÁ PŘEDNÁŠKA

 

Po loňské velice pozitivní zkušenosti, kdy jsme zaznamenali veliký zájem o tuto problematiku a vyhrazený časový prostor se ukázal jako zcela nedostatečný, i v tomto školním roce  vám chceme nabídnout seminář věnovaný logopedii, logopedické prevenci i specifickým problematikám spojených s bilingvismem.

 

Klinická logopedka Mgr. Lucie Krejčová se logopedií, ale také arteterapií zabývá již dlouho a ze své bohaté profesionální praxe a za pomoci videoukázek, praktických ukázek a cvičení nám přiblíží některé nejčastější poruchy a nastíní možné terapie (opožděný vývin řeči, vývojová dysfázie, dyslálie) či nové metody na rozvoj a monitorování slovní zásoby (Terapie hrou).

 

Chceme, aby pro vás tato přednáška byla co nejvíce prospěšná a přínosná, ať už máte doma miminko (a pojmete ji jako prevenci), bilingvní dítě s konkrétním problémem či vy osobně chcete něco zlepšit! Až budete odcházet, budete schopni mnohem lépe rozpoznat v čem dítě chybuje a jak na to, i jak tomu předejít. Nepůjde v žádném případě o  žádné suché  mentorování. Během interativních bloků se sami aktivně zapojíte a na konci budete i malovat (vezměte si pohodlné oblečení)!  :)

 

 

Pro účast na přednášce je nutno vyplnit krátký registrační lístek zde: https://goo.gl/forms/rS1yVQsQ2hRfvlXq2

 

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ NUTNÁ!! ZDE: 

PROMLUVME SI!

 

 

 

Dne 30. dubna 2016 se v prostorách Českého domu konal velice zajímavý seminář na téma logopedie a logopedické prevence, který organizovala Česká škola Milán za spolupráce se Spolkem krajanů a přátel ČR a podpory Českého Centra.

 

Sobota byla pro ČŠM velice hektickým a intenzivním dnem. Hned ráno nás navštívila Mgr. Lucie Krejčová, klinická logopedka, která za námi přiletěla z Prahy. Během celého sobotního vyučování navštívila průběžně všechny 4 třídy, aby si poslechla naše žáčky a seznámila se s tím, jak naše škola funguje. V případě, že zaznamela nějaký evidentní logopedický problém, upozornila na něj rodiče a zodpověděla také některé dotazy.

 

 

Od 15hodin se v zasedacím sále Českého domu konal seminář nejen pro rodiče dětí frekventující ČŠM, ale i pro ostatní členy krajanské komunity se zájmem o tuto problematiku.

 

Po seznámení s důležitostí tempestivního poznání obtíží , podchycení logopedických poruch a vad a diferenciální diagnostikou, se Mgr. Lucie Krejčová věnovala vývoji řeči a posléze hlavně opožděnému vývoji řeči. Svůj výklad bohatě doprovázela konkrétními radami a ukázkami pomůcek, které mohou napomoci pomalu a postupně rozšiřovat slovní zásobu.

 

Stejně tak tomu bylo i u dalšího argumentu, který se týkal vývojové dysfázie (t.j. specificky narušeného  vývoje řeči dítěte, které se řečově nevyvíjí podle obvyklých představ a to i přesto, že má dobrý sluch, jeho  intelekt je v normě a bezprostřední okolí mu dopřává náležitou citovou i hmotnou péči a dostatek stimulů) a její terapii, která zasahuje mnohé oblasti  pro laika i zdánlivě nesouvisejících schopností a dovedností dítěte.

 

 

Účastníci semináře se aktivně zapojovali do debaty, pokládali Lucii Krejčové své dotazy a mnohokrát došlo také na zajímavou konfrontaci se specifikou italského a potažmo bilingvního prostředí, ve kterém zde žijeme.

 

Závěrečná část semináře patřila dyslálii, snad nejznámnější a nejčastější poruchou řeči u dětí (ale i u mnohých dospělých). Seznámili jsme se zásadami a průběhem terapie dyslálie a velmi oceněné byly též ukázky specifických možností nápravy a četných pomůcek. I zde zaznělo mnoho konkrétních dotazů.

 

Lucie Krejčová během celého semináře několikrát zdůraznila důležitost činit dětem podobná terapická cvičení zajímavými, pokud je to možno, aby terapie probíhala formou hry, aby nebylo zapomínáno na ocenění třeba i jen dílčích pokroků, chválení, povzbuzování  dítěte a motivování k dalšímu progresu.

 

Zajímavá a uvolněná  byla nakonec i debata o nutnosti správného řečového vzoru a to jak u rodičů a pedagogů, tak třeba i moderátorů v televizi apod.

 

O tom, že akce byla pro všechny účastníky nesmírně poutavá, zajímavá a přínosná svědčí i fakt, že předpokládané 3 hodiny nakonec nestačily, debata se protáhla o téměř další dvě hodiny a věřte, že kdyby to bývalo bylo možné, zajímavých témat a nezodpovězených otázek zůstalo ještě na mnoho dalších hodin.

 

Doufejme proto, že v budoucnu se najde příležitost podobnou akci zopakovat; zájem krajanské komunity, specificky hlavně rodin s dětmi, je opravdu veliký, stejně tak jako význam a důležitost, kterou tito tomuto tématu přikládají.

 

Česká škola Milán jménem svým i jménem rodičů a všech ostatních účastníků upřímně děkuje Mgr. Lucii Krejčové za její  vysokou profesionalitu, ale i nesmírnou vstřícnost, milé jednání i ochotu poradit!

 

 

Kdo je Mgr. Lucie Krejčová ...

Klinická logopedka, členka Asociace klinických logopedů a České arteterapeutické asociaci,  věnuje se logopedii a také arteterapii již od roku 2001. Absolvovala  magisterské studium v oboru speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie a výtvarná výchova na Masarykově univerzitě v Brně, bakalářské studium v programu psychologie a v oboru arteterapie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V současné době provozuje soukromou praxi LogArte (http://www.logarte.cz/).