28.září - Den české státnosti

SLAVÍME 1110.VÝROČÍ NAROZENÍ SVATÉHO VÁCLAVA

 

'Svatý Václave, vévodo české země, oroduj za nás, pros za nás Boha, Svatého Ducha...
Ty jsi dědic české země; rozpomeň se na své plémě... Nedej zahynouti nám ni budoucím.'

 

 

 

Osmadvacátého září je Dnem české státnosti a Svatý Václav je řazen k hlavním patronům českých zemí  

 

Od druhé poloviny 11. století má svatováclavský kult klíčové postavení v ideologii české státnosti – je chápán jako nebeský vládce a ochránce českého státu, čeští panovníci jsou jen jeho dočasní zástupci. Jeho život a mučednická smrt jsou zpracovány v mnoha legendách. Od dob Karla IV. se symbolem českého státu stává svatováclavská koruna, jíž jsou podřízeny jednotlivé země koruny české. Svatováclavský kult byl pak velice silný ještě zejména v dobách baroka a za národního obrození.

 

 Píseň „Svatý Václave, vévodo české země“ byla ve středověku hymnou českých zemí.

 

27.9.2017

S.A.

 

Svatý Václav

 

Narodil se asi v roce 907,  letos tedy slavíme 1.110 let od jeho narození. Byl to český kníže a stal se patronem Čech a Moravy.

Byl vychován babičkou, Ludmilou – také svatou - a na svoji dobu byl velmi vzdělaný. Uměl dokonce i latinsky.

Jak se stalo, že je symbolem české samostatnosti? Když nastaly neshody se saským králem Jindřichem Práčníkem, dokázal zachovat naši suverenitu tím, že platil t.zv. daň míru, což bylo tehdy zvykem, aby uchránil zemi před válkou. (Bylo to těch 100 volů a 500 hřiven stříbra, které nám často opakovali ve škole.)

Ještě nedávno, když se rozhodovalo, zda má být den svátku sv. Václava státní svátek, den české státnosti, někteří politici hlasovali proti a vyjadřovali se o sv. Václavu jako o slabochovi.

Ten naopak byl schopen obětovat sebe sama, když navrhl sousednímu knížeti Radislavu Zlickému souboj, aby  ušetřil životy svých vojáků. Nakonec se smířili bez souboje.

Byla to opravdu slabost nebo naopak odvaha? V té době ještě nebyla diplomacie zvykem.

Ani bratr Boleslav nesouhlasil s Václavovou zahraniční politikou a hlavně sám toužil po trůně. Proto ho dal na svém sídle, ve Staré Boleslavi, zabít.

Byla to těžká doba a Češi se pak ke sv. Václavu utíkali, vždy když jim bylo nejhůř.  Na náměstí, které nese jeho jméno a kterému vévodí jeho socha na koni, se scházeli a odehrály se tam dějinné události. Naposledy v roce 1989 Sametová revoluce.

Co nám může říci příklad sv. Václava dnes? Může nás vést k odvaze a vlastní zodpovědnosti, k souladu v našem okolí, který získáme i nasazením vlastních sil.

 

28. září 2017

 

                                               Růžena Růžičková-Sanicola

 

 

San Venceslao

 

Quest’anno festeggiamo 1.110 anni dalla sua nascita avvenuta probabilmente nell’anno 907. Fu duca di Boemia ed è il patrono principale della Boemia e della Moravia.

 Fu educato dalla nonna Ludmilla, anch’ essa proclamata santa, e  fu un uomo molto colto, cosa inconsueta per l’epoca. Nella disputa con il re di Sassonia Venceslao accettò di pagare il “tributum Pacis” (un’usanza dell’epoca) per evitare la guerra e salvare  l’indipendenza del suo Stato. Divenne il simbolo della sovranità boema.

Recentemente nella Repubblica Ceca era stata avanzata la proposta di far diventare festa della sovranità boema il giorno della ricorrenza di san Venceslao. Ma alcuni politici si sono opposti sostenendo che san Venceslao era stato  un debole.

Ma può un debole essere capace di sacrificare se stesso e proporre di risolvere la controversia col duca Radislav Zlický, suo vicino, con un duello pur di non sacrificare le vite dei propri soldati? Il nemico si riconciliò con lui senza che avvenisse il duello. Eppure, in quell’epoca, la diplomazia non era ancora un’abitudine.

Il suo è stato allora un segno di debolezza o, al contrario, una proposta coraggiosa?

Nemmeno suo fratello Boleslao apprezzava il modo innovativo e pacifico di far politica di Venceslao. Boleslao desiderava inoltre ardentemente il trono per sé e fece uccidere Venceslao nella propria sede, a Stará Boleslav.

Furono tempi difficili e i cechi in seguito, quando si trovavano in gravi difficoltà, si rivolgevano fiduciosi a san Vencelao.

La piazza che porta il suo nome, dominata dalla sua statua equestre, è sempre stato il luogo di incontro più importante per i cechi e lì si sono svolti i principali avvenimenti ricordati dalla nostra storia. L’ultimo, nell’ anno 1989, fu la Rivoluzione di velluto.

L’esempio di san Venceslao oggi? Ci può guidare al coraggio, alla responsabilità personale e a contribuire, per quanto le nostre capacità ce lo consentono, alla costruzione di una serena convivenza familiare e sociale.

28 settembre 2017

 

                                                  Růžena  Růžičková-Sanicola

 SVATÝ VÁCLAV ... PRO DĚTI


 

Svatý Václav je patron naší země. Víte, děti, co to znamená slovo “patron”? Když si zalistujete ve slovníku, dozvíte se, že patron je ochránce. Jde tedy o člověka, který se svým životem a svými činy zasadil o dobro země a po jeho smrti se mu lidé svěřují s probou o ochranu své země.

 

Tak je tomu i u svatého Václava.

 

Podle pověsti spí české vojsko blanických rytířů v čele se svatým Václavem ve středočeské hoře Blaník, Ve chvíli, kdy bude naše vlast v největší tísni, zazelená se suchý dub na Blaníku a pramen pod ním vydá tolik vody, že se studánka přeplní a voda poteče až po stráni dolů. Pak se v hoře otevře tzv. Veřejová skála, rytíři uvnitř se probudí z hlubokého spánku a pod vedením svatého Václava, patrona české země, vyrazí proti nepřátelům, porazí je a v Čechách nastane opět klid a mír.

 

Blaník můžete s rodiči navštívit - od roku 1989 se zde třeba pravidelně pořádají Svatováclavské slavnosti, kdy na svůj svátek sjíždí z Velkého Blaníku na bílém koni sv. Václav s doprovodem svých vojáků na louňovické náměstí, kde se konají vlastní oslavy.

 

Zvláště v dobách těžkých pro naši vlast a národ (např. války či podrobení)   se lid obracel ke sv. Václavu a prosil jej o pomoc: "Nedej zahynouti nám ni budoucím!" (z písně Svatý Václave, která vznikla už v 11. století). V mnoha příbězích se vypráví o jeho  moudrosti, lásce i odvaze. Ačkoliv kníže Václav jako vládce disponoval velkou mocí, nepoužíval proti druhým vnější sílu, ale pěstoval svou sílu vnitřní. I proto se stal patronem české země a jejím morálním ideálem. Velkým ctitelem sv. Václava byl Karel IV. V novostavbě chrámu sv. Víta vyzdobil jeho kapli nejkrásnějšími českýmI drahokamy. Tato kaple se pak stala schránkou i nově pořízené české královské koruny, kterou Karel prohlásil za majetek sv. Václava, takže budoucím králům českým byla toliko propůjčena a tito byli jen dočasnými nositeli věčné koruny svatováclavské jakožto symbolu českého státu.

 

PŘÍBĚH SVATÉHO VÁCLAVA:

DĚJINY UDATNÉHO ČESKÉHO NÁRODA

Zde najdete i další interaktivní zábavné pomůcky, za pomocí kterých můžete dětem rozšířit a otestovat znalosti dějin a příběhu svatého Václava:

 

 

 

Doporučujeme vám pro děti knihu Obrázky z českých dějin a pověstí, kterou vydalo nakladatelství Albatros.

 

 

ukázka z knihy - Svatý Václav

 

 

 

ZAJÍMAVOST:

Určitě už jste někdy byly v Praze a procházely jste se po Václavském náměstí, viďte děti? Na jejím horním konci, před impozantní budovou Národního muzea, stojí socha, která patří mezi jedno z nájznámnějších sochařských děl v Čechách. Jejím autorem je nejvýznamnější český sochař z přelomu 19. a 20. století Josef Václav Myslbek a jedná se právě o jezdeckou sochu svatého Václava.

Socha svatého Václava je významnou památkou a také jakýmsi přirozeným středem, kde si lidé často dávaji schůzky – když vám nějaký váš pražský kamarád řekne: “Sejdeme se pod ocasem!” (rozuměj koně svatého Václava), bude mít na mysli právě toto místo. V blízkosti tohoto pomníku se odehrálo mnoho, pro Čechy důležitých, událostí.

A pokud budete chtít vidět ještě jednu moderní zajímavost, zajděte se podívat do pasáže Lucerna, jen malý kousek opodál. David Černý, který je známý jako tvůrce spíše provokativních a kontroverzních (t.j. vzbuzující rozpaky, vyvolávající diskuze a spory) děl, v roce 1999 vyrobil sochu, která znázorňuje svatého Václava jedoucího na mrtvém, břichem a nohama vzhůru obráceném (zavěšeném) koni.