VYBERTE SI POLOLETÍ


 

Novinkou letošního roku je NULTÝ ROČNÍK.

 

Jedná se o šikovné nejstarší předškoláky, kteří se v tomto školním roce budou – stále hravou, ale specificky cílenou formou - připravovat na budoucí přechod do první třídy a tedy z předškolního do školního prostředí.

Čtení například předpokládá určitou jazykovou přípravenost žáků, jejich schopnost zrakového vnímání (poznávání stejnosti, odlišnosti tvarů písmen či částí slov), spojování optických tvarů se zvuky hlásek. schopnost sluchového rozkladu.

Psaní je druh řečové činnosti. Aby se dítě naučilo číst a psát, je nutné zapojení řady duševních procesů: uvědomění si rozdílu mezi významovou a zvukovou stránkou řeči, souvislosti zvukové a grafické podoby, analýza zvukové substance na fonémy, převedení na grafémy.

V první dvouhodinovce, která je společná pro nultou i první třídu, tedy volíme zejména  různá průpravná cvičení jako přípravu pro budoucí čtení a  psaní. Pro tyto účely využíváme například Živou abecedu, která obsahuje cvičení pro přípravu na čtení. Osvojení abecedy rovněž probíhá pomocí zraku, sluchu, hmatu. Cvičení pro přípravu na budoucí psaní zase rozvíjejí motorické schopnosti (hrubou a jemnou motoriku zaměřenou na pohyby potřebné pro psaní, procvičuje se psaní určitých tahů, které jsou vhodně metodicky uspořádané) , koordinaci zrakového orgánu a jemné motoriky, záměrná pozornost.

Vstup do školy znamená pro dítě mnoho důležitých změn. Jde o změny fyzické, například kdy je dítě více omezeno ve svém pohybu. Musí umět  sedět klidně na svém místě. Dalšími změnami, kterými dítě musí projít při vstupu do školy, jsou změny psychické. Jsou na něj už kladeny větší nároky, přísnější požadavky. Ve škole se pracuje podle pravidelného rozvrhu a programu. Čtení, psaní i počítání kladou velké nároky na nervový systém dítěte, na smyslové vnímání, rozlišování, abstraktní myšlení apod. Velmi důležitý je rozvoj jemné motoriky a senzomotorické koordinace, která je důležitá pro další využívání při školním vyučování. Důležitá je také úroveň v rozvoji řeči (bohatá slovní zásoba, vyloučení poruch výslovnosti z řeči žáků), dítě by mělo být schopné se záměrně soustředit po danou dobu, být aktivní, samostatné a mělo by stačit pracovnímu tempu ostatních dětí. U dětí vstupujících do školy se také předpokládá jistý stupeň vědomostí, konkrétních představ a pojmů. Předpokládá se, že dítě zná časové pojmy, ví, že existují města, vesnice, státy, že lidé pracují v různých zaměstnáních, že mluví různými jazyky. Od dítěte se dále očekává, že dokáže rozlišovat barvy, vůně, zvuky hudby, dokáže vyprávět o svých zážitcích, pohybovat se podle jednoduchého rytmu, zpívat některé písničky, samostatně se oblékat atd. Tento výčet vlastností a dovedností je rozsáhlý. 

 

Existuje doporučující materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který je určen rodičům dětí, kteří se zajímají o vzdělávání svého dítěte a vítají přehled základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy. Najdete jej zde:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

V druhé části pak pokračují pouze žáci první třídy a to v rámci programu a časové dotace předepsaných Rámcovým vzdělávacím programem pro tuto třídu.

 30.9.2017

Soňa Alfieri

 

A JE TU NOVÝ ŠKOLNÍ ROK!

 

POZOR! ZAČÍNÁME!!