VZPOMÍNKY PAMĚTNÍKŮ


 

Cílem tohoto dlouhodobého projektu, který probíhá za úzké spolupráce s neziskovou organizací Post Bellum v rámci jejich stěžejního projektu Paměť národa, je objevit pamětníky se zajímavými osobními životními vzpomínkami a pokusit se dokreslit životními osudy “obyčejných” lidí významné historické události.

 

V případě úspěchu bychom rádi navázali mezigenerační dialog mezi těmito pamětníky a žáky naší školy - zejména z důvodu využití formy samostatného historického poznání a metody orální historie (záznam, analýza a interpretace ústních svědectví) pro přiblížení našim žákům zlomových událostí československých dějin a k jejich lepšímu porozumění, ale i pro přenos určitých životních zkušeností z generace na generaci - t.j. ukázat mladé generaci na příbězích a osudech lidí i přirozený pozitivní vzor (ve smyslu zvládnutí nelehkých životních situací apod). Vyprávění pamětníků současně nabízí našim žákům širší názorovou škálu (subjektivní hodnocení situace, vykreslení vlastních pocitů), kterou v učebnicích většinou nenajdou a která jim může napomoci zrekonstruovat dosti plastický obraz historické události, ale v neposlední řadě nám dává příležitost rozvíjet u našich žáků kritické myšlení, což je jedna z klíčových kompetencí – v dnešní záplavě názorů a informací dovoluje tyto informace analyzovat, vyhodnocovat a následně vysvětlovat.

 

Následné implantování  tohoto projektu do výuky vytváří pro naši školu také ideální příležitost pro rozvoj mezipředmětových vztahů a naplňování cílů průřezových témat, jak nám to ukládá Rámcový vzdělávací program MŠMT ČR -  žákům umožňuje propojovat a prohlubovatí jejich znalosti z historie (příprava otázek, analýza a interpretace rozhovoru) se znalostmi a dovednostmi z českého jazyka (formulace otázek, vedení rozhovoru, přepis a korektura textu), základy psychologie (vedení rozhovoru, umění naslouchat) a nezbytným využitím výpočetní techniky (nahrávání, technické zpracování a uložení rozhovoru, práce s textovým editorem apod).

 

11.listopadu 2017

 

Soňa Alfieri

 POST BELLUM:

projekt PAMĚŤ NÁRODA:


1. VZPOMÍNKOVÝ VEČER


 

V pátek 24.listopadu 2017 se v prostorách Honorárního konzulátu ČR v Miláně sešlo několik prvních účastníků tohoto velice zajímavého projektu a strávili jsme společně nesmírně příjemný, inspirativní a přínosný večer. Setkání s nimi a s jejich příběhy byl jednoznačně silný a úžasný zážitek, který ve mně nechal hlubokou stopu. Děkuji proto velice všem zúčastněným za to, že přišli a podělili se o ně s námi!

 

Od samého počátku jsem byla přesvědčená, že toto setkání bude zajímavé a smysluplné, ale realita ještě předčila mé očekávání. “Vzpomínkový "materiál" (a předem se omlovám za toto obyčejné zjednodušené slovo pro opravdu úžasné osobní životní příběhy, zkušenosti, vzpomínky – některé i dramatické) má ohromnou váhu a může být velice užitečný (v míře, kterou si samozřejmě určí každý pamětník). Nejen proto, že pokládám za důležité, uchovat osobní vzpomínky lidí, dokreslující dobu, ale přiznám se, že ve mně stále více rezonuje i touha, tímto způsobem ukázat našim starším dětem, jaký je rozdíl života svobodného a v nesvobodě – všichni víme, že dnešní generace si něco takového  - naštěstí - neumí vůbec představit. A myslím si, že je stejně tak důležité, nabízet také mladé generaci "přirozený pozitivní vzor", který jim ukáže možnost cesty při zvládání těžkých životních situací.

 

Prvního vzpomínkového večera se zúčastnila také paní Renáta Malá, která vystudovala bakaláře kulturní a sociální antropologie ZČU v Plzni a dlouhodobě spolupracuje s organizací POST BELLUM, zejména pak na jejich stěžejním projektu, kterým je PAMĚŤ NÁRODA a sama je autorkou dvou velmi zajímavých knih - Kdo tu všechno byl, příběh Rotavy, krušnohorské obce (http://eshop.pametnaroda.cz/obchod/kdo-tu-vsechno-byl/ ) a Takovýho uhlího - Umouněný vzpomínky. Paní Malá obě své knihy darovala krajanské knihovně, takže zájemci si je mohou vypůjčit a přečíst.

 

Toto první setkání pamětníků ukázalo, že v osudech a osobních vzpomínkách krajanů existuje opravdu nesmírně cenný, zajímavý a poučný materiál a i ze strany pamětníků je zájem o sdílení vlastních vzpomínek. Jedna z účastnic, paní Elena Cengeloví Carina, předsedkyně spolku ZKPS Milano – Amici della Slovacchia, už dokonce napsala pro italské čtenáře vzpomínkovou knihu Dietro la cortina di ferro (Europa Edizioni – Roma).

 

Proto krajanský spolek bude určitě v tomto dlouhodobém projektu pokračovat.

 

Plánujeme zorganizovat 2. vzpomínkové setkání, na které bychom chtěli přizvat i další zajímavé lidi, kteří také mají zajímavé zážitky, zkušenosti a svůj pohled na minulost. Pokud někoho takového znáte, budeme vám vděční, když nás zkontaktujete a upozorníte nás na něj.

 

Paní Renáta Malá při své další plánované návštěvě Milána osloví některé z pamětníků pro zaznamenání jejich vzpomínek prostřednictvím audionahrávky pro projekt Paměť národa.

 

Součástí projektu bude i jeho následné rozšíření na žáky vyšších ročníků naší české školy, protože věříme, že předávání zkušeností mezi generacemi je tím nejpřirozenějším způsobem vzdělávání – předně plánujeme zorganizování workshopu s Renátou Malou, ve kterém jim přiblíží cíle a metodologii projektu, ale žáci dostanou  také příležitost naučit se základy práce s audiovizuální technikou a tomu, jak natočený materiál sestříhat a využít, jak digitalizovat fotografie, prozkoumávat archivy a vyhledávat další potřebné informace, aby nakonec, poté co dostanou za úkol pod vedením své učitelky vyzpovídat konkrétního pamětníka/y a natočit tyto celoživotní vzpomínky byli schopni vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.

 

Vyprávění  paní Růžičkové a Cengelové také ukázalo, že v Miláně probíhaly i různé česko-slovenské společné aktivity už dlouho před vlastním oficiálním založením našeho krajanského spolku. Uvědomila jsem si, že je škoda, že neexistuje nějaká kronika - bylo by určitě hezké nějakým způsobem sepsat i tuto historii a uchovat i tyto informace pro příští generace krajanů a jejich dětí.

 

 

 

V Miláně 30.listopadu 2017

 

 

 

Soňa Alfieri, prezidentka Spolku krajanů a přátel ČR a ředitelka České školy Milán